Yrittäjyys ja innovointi, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Saku Mäkinen, Ulla Saari

Osaamistavoitteet

- Osaa käyttää ja soveltaa erilaisia ideointimenetelmiä
- Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman
- Tunnistaa yrittäjyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja riskit
- Tuntee kasvu- ja asiantuntijayrittäjyyteen liittyviä ongelmia ja osaa kehittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja
- Tuntee teknisen luovuuden merkityksen ja osaa kehittää omaa luovuuttaan
- Ymmärtää yrittäjyyden merkitys uravaihtoehtona

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-15010 Johdatus yrittäjyyteen 3 op IV  
TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit 5 op IV  
TTA-65076 Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development 5 op IV  
Yhteensä 13 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää Tampereen yliopiston ja TAMK:n yhteisen yrittäjyys-opintokokonaisuuden opintojaksoja. Henkilökohtaisen opintokokonaisuuden lomake palautetaan tuotantotalouden opintosuunnittelijalle.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet
KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
KIE-08106 Intercultural Workplace 2 op
PLA-55106 Knowledge Management 5 op
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta 4 op
TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 4 op
TLO-35246 Software Business 4 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15150 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-6 op
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op
TTI-55007 Demola Project Works 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille yrittäjyydestä ja innovoinnista kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019