Uusiutuvat sähköenergiateknologiat, 24 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Valkealahti, Risto Mikkonen, Sami Repo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa luokitella erityyppistä uusiutuvaa energiaa hyödyntävät teknologiat ja pystyy analysoimaan kyseisillä energialähteillä toteutettuja energiajärjestelmiä. Opiskelija pystyy kuvaamaan eri teknologioiden toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä niiden teknologisen kehitysvaiheen ja soveltamispotentiaalin tulevaisuudessa. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija tunnistaa sähköenergian tuotannon ja kulutuksen rakenteen Suomessa ja globaalisti sekä pystyy suhteuttamaan niihin uusiutuvan energian sekä teknisen että taloudellisen potentiaalin.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on vahva luonnontieteellinen käsitys uusiutuvista sähköenergiateknologioista. Hän osaa kertoa, mitkä ilmiöt vaikuttavat oleellisimmin eri teknologioissa, ja miten toimintaolosuhteiden muutokset vaikuttavat sähköenergian tuotanto-odotuksiin. Opiskelija saa valmiudet päätellä itse myös sellaisia syy-seuraus-suhteita, joita ei kursseilla ole suoraan käsitelty.
- Opiskelija osaa arvioida uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin liittyviä suunnittelu- ja kehityshankkeita, uusia sähköenergian tuotantojärjestelmiä ja -tekniikoita sekä käyttää järjestelmiä niin tuotteita valmistavissa yrityksissä kuin energiayhtiöissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Sähkötekniikan suuntaavat opinnot 15 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Smart Grids 30 op
Uusiutuvat sähköenergiateknologiat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät 4 op I  
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet 5 op II  
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet 5 op II  
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin 5 op II  
Yhteensä 19 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 24 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka 5 op III  
DEE-23030 Sähkömarkkinat 5 op III  
DEE-33116 Power Electronics Converters 5 op III  
DEE-54011 Suprajohtavuus 5 op III  
DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op III  
DEE-54206 Electrical Energy Storages and Electric Vehicles 5 op III  
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op II  
KEB-43500 Energiatalous 5 op III  

Päivittäjä: Ketola Susanna, 08.02.2019