Tulevaisuudentutkimus, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa tulevaisuudentutkimuksen ominaispiirteet ja keskeiset käsitteet sekä hahmottaa menetelmäkentän. Opiskelija tunnistaa tulevaisuusajattelun tarpeet ja hyödyt. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita. Opiskelija tunnistaa keskeiset tavat tuottaa tulevaisuustietoa ja tulevaisuudentutkmuksen menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa skenaariomenetelmää.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen opintokokonaisuus on suunniteltu suoritettavaksi yhden kalenterivuoden aikana aloittaen opinnot tammikuussa. Opintojaksojen suositeltava suoritusjärjestys on 1. TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (periodi III), 2. TLO-45030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät (periodi IV) ja 3. TLO-45041 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen (periodi I). Opintojakson TLO-45021 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (periodi II) voi suorittaa opintokokonaisuuden päätteeksi tai halutessaan myös muussa vaiheessa, myös aloittaen ko. opintojaksolla. TLO-45050 Vaihtuvateemaisen tulevaisuudentutkimuksen kurssin voi suorittaa esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen kesäkoulun yhteydessä (kesäperiodi) tai muuna aikana, jolloin vaihtuvateemaisia opintojaksoja toteutetaan. Lisätietoja vaihtuvateemaisista opintojaksoista ja opintokokonaisuudesta osoitteessa www.tvanet.fi.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op IV  
TLO-45030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op IV  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Vaihtumateemaisista opintojaksoista lisätietoja osoitteessa www.tvanet.fi.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-45021 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
TLO-45041 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
TLO-45050 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi 2-8 op

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 opintopisteen laajuisena. Kokonaisuus soveltuu perus- ja jatkotutkinto-opintojen osaksi.

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa käsitellään sekä tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja tiedonalan erityispiirteitä että menetelmien ja tulevaisuustiedon soveltamista.

Opintokokonaisuus avaa kiinnostavia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja tulevaisuustyöskentelyyn. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään hyvin erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. t&k-tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissä, strategiatyöskentelyssä, yhdyskuntasuunnittelussa, liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä osaamistarpeiden ennakoinnissa.

Tulevaisuudentutkimuksen sivuaine on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä. Opintokokonaisuutta suunnittelee ja koordinoi Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia TVA (http://www.tvanet.fi), joka on valtakunnallinen yliopistojen yhteistyöverkosto. TVA tarjoaa tulevaisuudentutkimuksen sivuainekokonaisuuden jäsenyliopistoissa opiskeleville sekä suunnittelee ja toteuttaa erikoismoduuleja yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Opetuksen keskeiset periaatteet ovat monitieteisyys, kansainvälisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opetus tapahtuu sekä lähiopetuksena että etäopiskeluna.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 05.10.2018