Teknillinen fysiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Teknillisen fysiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja;
tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan;
ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät;
ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen;
osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia;
osaa löytää fysiikan alan tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op II  
FYS-1350 Nanofysiikka 3 op II  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne 7 op II  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019