Teknillinen fysiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Jorma Keskinen

Osaamistavoitteet

- Teknillisen fysiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia;
- osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja;
- osaa löytää fysiikan alan tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta.
- tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan;
- ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen;
- ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät;

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Lukuvuodesta 2019-2020 lähtien opintojaksot FYS-1270 (7op) ja FYS-1350 (3op) poistuvat opetusohjelmasta. Tämän aineopintopaketin voi hyväksyttää 25 op:n laajuisena korvaamalla opintojaksot FYS-1270 ja FYS-1350 (yhteensä 10 op) opintojaksoilla FYS-1470 ja FYS-1371 (yht. 10 op).

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne 7 op 1 II  
FYS-1320 Fysiikan menetelmät 5 op II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op III  
FYS-1350 Nanofysiikka 3 op 2 III  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
Yhteensä 25 op    

1. Lukuvuodesta 2019-2020 lähtien opintojakso FYS-1270 Laaja fysiikka IV Aineen rakenne (7op) korvautuu kokonaisuudessa opintojaksolla FYS-1470 Aineen rakenne (5op). FYS-1270 luennoidaan viimeisen kerran keväällä 2019.
2. Lukuvuodesta 2019-2020 lähtien opintojakso FYS-1350 Nanofysiikka (3op) korvautuu aineopintokokonaisuudessa opintojaksolla FYS-1371 Statistinen fysiikka (5op). FYS-1371 luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2019.

Täydentävät opintojaksot

Pääaineopiskelijat valitsevat kokonaisuuteen myös kandidaatintyöseminaarin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan aineopinnot tarjoavat teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille perusopintoja syvällisemmät ja laaja-alaisemmat tiedot fysiikasta.

Päivittäjä: Niemi Eeva, 08.04.2019