Matematiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Esko Turunen, Merja Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Aineopinnot matematiikassa suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita esimerkiksi algebran, differentiaaliyhtälöiden, kompleksianalyysin ja matriisilaskennan. Opintokokonaisuudessa opiskelija on laajentanut perusteiden osaamista ja syventänyt omaa matemaattista ajattelua. Aineopintokokonaisuus antaa hyvän ja laajan pohjan muihin teknillisiin yliopisto-opintoihin ja niiden jälkeen opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja osaaminen matematiikan maisterivaiheen syventäviin opintoihin

Esitietovaatimukset

Matematiikan aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat perusopintoihin sisältyvät matematiikan opintojaksot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mathematics 30 op
Mathematics 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksoista on sekä suomen- että englanninkieliset toteutukset (engl. MAT-60056, MAT-60106, MAT-60156, MAT-60006.) Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita kumpi tahansa, mutta vain toinen.

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op II  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op III  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op II  
YHTTAY-60050 Algebra 5 op 1 III  
Yhteensä 20 op    

1. Lukuvuonna 2018-2019 Algebra luennoidaan TTY:llä englanniksi (MAT-60056). Voit suorittaa sen, tai YHTTAY-60050 Tampereen yliopistolla. Hae tarvittaessa opinto-oikeus TaY:n kurssilla Algebra 1B osoitteessa www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu. Myös muut kokonaisuuden opintojaksot on mahdollista korvata vastaavilla englanninkielisillä opintojaksoilla.

Täydentävät opintojaksot

Saman opintojakson erikielisistä versioista voidaan valita vain toinen.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-60206 Mathematical Analysis 5 op III  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op III  
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1 5 op 2 III  
MAT-63506 Scientific Computing 5 op III  

1. Kandidaatintyöseminaari on pakollinen matematiikan pääaineopiskelijoille.
2. Opintojakso on tarkoitettu matemaattisten aineiden opettajaksi kouluttautuville.

Päivittäjä: Ojala Nina, 04.02.2019