Kemia/TkK-sivuaine/TL,YE,B,M, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman perusopintoihin kuuluvien kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan,jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian aineopintokokonaisuus on myös oivallinen kandidaatin tutkinnon sivuaine, joka täydentää tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, faasitasapainot, kaasujen ominaisuudet, liuokset ja elektrolyyttiliuokset, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa syntetiikassa käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Esitietovaatimukset

Hakukohteen perusopintojen kemian opintojaksot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/DI-sivuaine/ TL,YE,B,M 30 op
Materiaalikemia/DI 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli jokin pakollisista opintojaksoista sisältyy johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, tulee niiden tilalle ottaa täydentäviä opintojaksoja niin, että 26 opintopistettä tulee täyteen.

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op 1 II  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
Yhteensä 26 op    

1. * tai Laboroinnin perusteet

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 26 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op III  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sopii myös DI-vaiheen sivuaineeksi.
Jatkomahdollisuudet:
Materiaalikemia/DI
Kemia/DI-sivuaine/TL,YE,B,M
Vastuu professorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 23.01.2019