Elektroniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Katja Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää elektroniikan peruskäsitteistöä, peruskomponentteja ja peruskytkentöjä. Hän osaa selittää ja laskea elektroniikan perusasioita. Hän tunnistaa elektroniikkajärjestelmän eri osat ja osaa analysoida niiden toimintaa. Hän osaa ottaa elektroniikan perusteita käytäntöön oman alansa tarpeet huomioiden.
- Opiskelija osaa toimia laboratoriossa ja käyttää yleisimpiä elektroniikan perusohjelmistoja ja -mittalaitteita.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-10100 Piiriteoria 5 op II  
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen 5 op III  
ELT-20101 Elektroniikan perusteet 5 op III  
ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi 5 op III  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu 5 op III  
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit 5 op III  
ELT-21151 CAE elektroniikassa 5 op II  
ELT-21210 Viihde-elektroniikka 5 op II  
ELT-21300 Mikrokontrollerit 5 op III  
ELT-41200 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op III  
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 5 op III  

Lisätiedot

Elektroniikan sivuaine aineopinnot on tarkoitettu muille kuin sähkötekniikan opiskelijoille. Tämän aineopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on perusnäkemys elektroniikasta.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019