Bioteknologian aineopinnot, B, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Johanna Rinta-Kanto, Ville Santala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- Osaa tunnistaa tärkeimmät biomolekyylit.
- Osaa kuvata solun aineenvaihduntaa ja selittää geneettisen informaation rakenteen, ilmentymisen ja periytymisen periaatteet.
- Osaa soveltaa tietojaan aihepiiriä koskevien ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen.
- Suoriutuu käytännön laboratoriotöistä ohjatusti ja osaa tehdä johtopäätöksiä laboratoriokokeiden tuloksista.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-22010 Biomolekyylit 6 op III  
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia 5 op III  
Yhteensä 11 op  

Täydentävät opintojaksot

Kurssi YHTTAY-22090 on pakollisena esitietona kurssille YHTTAY-22111. Opintojakso YHTTAY-22111 tulee suorittaa samanaikaisesti opintojakson YHTTAY-22090 kanssa.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
YHTTAY-20030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op III  
YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt 4 op III  
YHTTAY-22070 Rakennebiologia 5 op III  
YHTTAY-22090 Biokemian menetelmät 3 op III  
YHTTAY-22111 Biokemian työt 5 op III  
YHTTAY-23020 Aineenvaihdunta 8 op III  

Lisätiedot

Vain biotekniikan opintosuunnan opiskelijoille.
Suositellaan suorittamaan kandidaatin tutkinnossa.

Biotegnologian sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus laajempaan yhteistyöhön Tampereen yliopiston Bioteknologian tutkinto-ohjelman kanssa.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 16.01.2019