Biolääketieteen tekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Kallio, Minna Kellomäki, Jari Hyttinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee solubiologian sekä ihmisen anatomian ja fysiologian ja ihmiskehon fysikaalisten ilmiöiden perusteet niin, että osaa soveltaa tätä tietämystään biolääketieteen tekniikan jatkokursseilla.
- Opiskelija hallitsee ydinasiat biomateriaaleista.
- Opiskelija osaa lääketieteellisten instrumentointijärjestelmien ja niiden tuottamien mittaussignaalien perusteet ja ymmärtää järjestelmien mallinnuksen perusteet.
- Opiskelija osaa mitata keskeiset fysiologiset suureet ja arvioida niiden mittaamiseen liittyviä virhe- ja häiriötekijöitä.
- Opiskelija ymmärtää, kuinka lääketieteellisissä laitteissa käytettävät mittausanturit ja aktuaattorit erityyppisten fysikaalisten energioiden muodossa vuorovaikuttavat kudosten ja solujen kanssa, ja osaa myöhemmin hyödyntää näitä vuorovaikutusmekanismeja lääketieteellisten laitteiden ja materiaalien suunnittelussa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomedical Engineering 30 op
Biomittaukset ja –kuvantaminen 30 op
Kudosteknologia 50 op
Kudosteknologia 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-61110 Ihmisen fysiologia 5 op II  
BMT-61217 Biomedical Engineering Principles 5 op III  
BMT-61227 Medical Biomaterials 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoiset opinnot ovat pakollisia vain pääaineessa, jossa vaihtoehtoisilla opinojaksoilla suuntaudutaan joko kudosteknologian tai biomittausten ja -kuvantamisen syventäviin opintoihin. Sivuaine täydennetään vain täydentävillä opintojaksoilla opintokokonaisuuden laajuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
BMT-01900 Biolääketieteen tekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op 3   III  
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op 2   III  
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op 2   III  
BMT-51016 Introduction to Cell and Molecular Biology 5 op 4   III  
YHTTAY-21052 Soluviljely 5 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollisia vain kudosteknologiaan suuntaavissa opinnoissa.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollisia vain Biomittaukset ja -kuvantaminen tai Biomedical Engineering -opintokokonaisuuksiin suuntaavissa opinnoissa.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollinen, mikäli kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.
4. Valittava 1 opintojaksoa. Pakollinen vain niille opiskelijoille, joille opintojakso YHTTAY-21000 Solut ei ole pakollinen.

Täydentävät opintojaksot

KEB-62050 Kemian perustyöt suositellaan kudosteknologiaan suuntaaviin opintoihin.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op III  
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op III  
BMT-61306 Basics of Medical Electronics 3 op III  
BMT-61500 Terveysteknologia 5 op III  
FYS-1400 Optiikka 5 op III  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1 III  

1. Suositellaan kudosteknologiaan suuntaaviin opintoihin.

Lisätiedot

Biolääketieteen tekniikan pääaineopintoja voi suunnata vaihtoehtoisilla ja valinnaisilla opintojaksoilla seuraaviin syventäviin opintoihin: biomittaukset ja -kuvantaminen sekä kudosteknologia.


Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Pasi Kallio

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019