Bio- ja ympäristötekniikka, 28 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Kykenee avustamaan ympäristöalan suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimustehtävissä.
- Hallitsee tiedon hankintaan, tulkintaan ja soveltamiseen tarvittavat taidot.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
Tuntee biokemian ja mikrobiologian perusteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen biotekniikan eri osa-alueissa, tuntee ympäristöbiotekniikan sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan näiden kehitystä.
- Osaa käyttää ympäristöbiotekniikan perusmenetelmiä työelämässä.
- Ymmärtää biotekniikan sekä vesi- ja jätehuoltotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biotekniikan suuntaavat opinnot 19 op Suositeltava
Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot 8 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bioengineering 30 op
Ympäristötekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-21101 Mikrobiologia 5 op II  
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka 3 op II  
KEB-22000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op III  
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 6 op III  
Yhteensä 17 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Biotekniikan suuntaavista opintojaksoista saadaan vastaavat tiedot kuin opintojaksolla KEB-21001 Biokemia. KEB-62050 Kemian perustöiden suorittamista suositellaan Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavissa opinnoissa pääaineen Bio- ja ympäristötekniikka valitseville.

Valittava vähintään 11 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-21001 Biokemia 5 op 4   II  
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet 3 op 4   III  
KEB-21400 Vesikemia 3 op 1   II  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op 2   III  
KEB-25300 Hydrologia 3 op 2   II  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1   II  
YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt 5 op 3   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Biotekniikan opintosuunnan opiskelijat valitsevat opintojakson Kemian perustyöt, ympäristötekniikan opiskelijat vesikemian.
2. Valittava 2 opintojaksoa. Ympäristötekniikan pääaineeseen DI-vaiheessa jatkavat valitsevat nämä opintojaksot. KEB-25300 järjestetään joka toinen vuosi, joten se suoritetaan joko 2. tai 3. opiskeluvuonna.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Bioengineering -pääaineeseen jatkavat valitsevat tämän opintojakson.
4. Valittava 2 opintojaksoa. Ne ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat, jotka jatkavat bioengineering -pääaineeseen, valitsevat nämä opintojaksot.

Täydentävät opintojaksot

Tarkista opintojaksojen esitietovaatimukset.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 28 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet 5 op  
RAK-22210 Maaperägeologia 4 op  
YHTTAMK-1106 Project Management Tools 3 op  
YHTTAMK-2106 Ecotoxicology 3 op  

1. KEB-12000 on pakollinen pääaineopiskelijoille

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 23.01.2019