Automaatiotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 23 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kalevi Huhtala, Matti Vilkko, Seppo Tikkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää automaatiotekniikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Opiskelijalla on perustaito käyttää systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien pakollisten opintojaksojen perusteella opiskelija tuntee automaation yleisimmät toimilaitteet, järjestelmien ohjaukseen ja säätöön tarvittavat laitteet sekä mittauksissa käytettävät yleisimmät anturit.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos ASE-1130 Automaatio opintojakso sisältyy jo kandidaatin tutkinnon yhteisiin opintoihin niin sen tilalle valitaan yksi kurssi täydentävistä opintojaksoista

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1130 Automaatio 6 op II  
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät 5 op III  
Yhteensä 11 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 23 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120 Mittaus 3 op II  
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op III  
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op III  
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op III  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op III  
ASE-2916 Robotics and Automation 5 op III  
BMT-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op III  
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet 5 op II  
IHA-1500 Pneumatiikka 5 op III  
IHA-2101 Hydraulitekniikka 5 op III  
IHA-2240 Teholähteet 3 op III  

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu muille kuin automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019