KEB-45250 Prosessien numeerinen mallinnus, 5 op
Numerical Techniques for Process Modelling

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Niko Niemelä, Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-45250 2018-01 3 - 4 Antti Mikkonen
Niko Niemelä
Henrik Tolvanen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija työtehtäviin energia- ja kemianteollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Opiskelija oppii prosessien numeerisessa mallinnuksessa käytettäviä menetelmiä ja ratkaisutapoja. Kurssilla tutustutaan teollisuuden tyypillisiin prosessilaskentoihin ensin yleisellä tasolla, jossa laitteet ovat tunnettuja komponentteja. Myöhemmin opetellaan laskemaan myös prosessi yksittäisen laitteen sisällä. Kurssilla painotetaan tulosten saamisen jälkeen niiden kriittistä arvointia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Putkiverkko-ongelma, kemialliset sekoittimet ja reaktorit  Numeerinen taselaskenta   Lineaariset ja epälineaariset yhtälöryhmät 
2. Lämmönjohtumisen numeerinen ratkaiseminen, passiiviskalaarin sekoittuminen  Kontrollitilavuusmenetelmä  Diffuusio-ongelma, konvektio ja diffuusio-ongelma 
3. Laskenta-alueen diskretointi  Verkkoriippumattomuus  Numeerinen diffuusio 
4. Laskentatulosten analyysi ja kriittinen tarkastelu  Mittaustulokset ja virhetarkastelu  Käytettyjen laskentamallien soveltuvuuden arviointi 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-13000 Hydromekaniikka Pakollinen    
KEB-40200 Lämmönsiirto Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018