KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka, 5 op
Engineering Thermodynamics

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40300 2018-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - tuntee termodynamiikan toisen pääsäännön sekä entropia- ja exergiakäsitteet - osaa analysoida prosessien häviöitä - osaa soveltaa yksinkertaisia tilanyhtälöitä tilasuureiden määrittämiseen kaasuille ja kaasuseoksille sekä kaasun ja höyryn seoksille - osaa määrittää palamisreaktioiden tasapainon ja energiataseen yksinkertaisille reaktioille - tuntee kokoonpuristuvan kaasun virtauksen perusilmiöt ja osaa laskea häviöttömän prosessin - tuntee tiivistysiskun ilmiönä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Toinen pääsääntö seurauksineen: - entropia - palautumattomuus - termodynaamiset funktiot - exergia     
2. Termodynaaminen tasapaino, kemiallinen tasapaino ideaalikaasureaktioissa.     
3. Palaminen: - reaktiot - energiataseet     
4. Kaasuseokset ja kostea ilma.  Seosten termodynamiikan perusteet ja sovellutusperiaatteet.   
5. Tilanyhtälöt. Tärkeimmät kiertoprosessit. Kokoonpuristuva virtaus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40300 Teknillinen termodynamiikka, 5 op MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018