MEI-46000 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op
Integrated Product and Production Development

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46000 2018-01 3 - 4 Tero Juuti
Timo Lehtonen
Suoritettu harjoitustyö (arvosanat 1-5) ja aktiivinen osallistuminen harjoitustyöhön.
MEI-46000 2018-02 3 - 4 Timo Lehtonen

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija tutustuu nykyaikaiseen tuotekehitysprojektin suunnitteluun sekä tiimitoiminnan tehokkaisiin työskentelytapoihin. Kurssi tarjoaa käytännön työkaluja haastavan ja moniteknisen kehitysprojektin hahmottamiseksi ja hallitsemiseksi. Tärkeänä tuotesuunnitelun näkökohtana tuodaan esiin kiertotalouden vaatimukset ja mahdollisuudet. Kurssin aikana toteutetaan harjoitustyö ryhmissä. Harjoitustyön aikana opiskelijat saavat omakohtaista kokemusta projektisuunnittelusta, tiimitoiminnasta sekä hyvistä projektitoiminnan käytännöistä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Moniteknisen tuotteen virtautetun projektin suunnittelu Moniteknisen tuotteen suunnitteluelementtien mallintaminen Olemassa olevan suunnittelutiedon hyödyntäminen Tietovirtausmallinnus  Tuotekehitystoiminnan teoriatausta Tuotannon suunnittelu   
2. Moniteknisen tuotteen suunnittelun ja tuotannon aikatauluttaminen sekä resursointi Työmääräarvioiden ja työkestojen laatiminen Gantt-aikataulutus- ja resursointityökalu  Projektin suunnittelun ja ohjauksen yleiset käytännöt   
3. Tiimitoiminta Projektikäytäntöjen merkitys Ryhmäytyminen  Tiimiroolien merkitys isossa ryhmässä Tiimin eri työtapoihin tutustuminen   
4. Asiantuntijaroolissa toimiminen Esityksen suunnittelu Vakuuttava ammatillinen esiintyminen Kehityskohteiden identifiointi ja argumentointi     
5. Kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset tuoteprojektille.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla järjestetään 10 oppimistilaisuutta. Jokainen oppimistilaisuus sisältää teoriapainotteisen alustuksen sekä ohjattua työpajatyöskentelyä. Työpajassa opiskelijaryhmät oppivat projektityöskentelyn ja tiimitoiminnan taitoja käytännössä. Oppimistilaisuuksissa ei ole läsnäolopakkoa, mutta oppimisen kannalta ne ovat välttämättömiä eikä vastaavia tietoja tai taitoja ole mahdollista suorittaa itseopiskelemalla. Kurssin keskeinen oppimisen väline on laaja harjoitustyö, joka laaditaan ryhmissä. Kurssin oppimistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot           Luentomateriaali jaetaan kurssilla Moodlen kautta. Materiaalia on sekä suomeksi että englanniksi ja sitä tarvitaan harjoitustyön tueksi.   Ei   
Tutkimus           Tutkimustietoa suomeksi ja englanniksi, jota tarvitaan oppimistilaisuuksiin valmistautuessa sekä harjoitustyön tueksi.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-46000 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op MEI-31600 Tuotekehitysprojektit, 5 op  
MEI-46000 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto, 5 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 05.04.2019