PLA-62150 Yrityksen verkkoympäristö, 5 op
Industrial Network Environments

Lisätiedot

Kurssiin sisältyvät luennot, harjoitukset ja laboratorioyöt. Kurssi on suoritettavissa verkkopohjaisesti, joten kurssi soveltuu hyvin itseopiskeluun. Harjoitukset ja laboratoriotyöt ovat suoritettavissa omatoimisesti kotitietokoneella. Kurssimateriaali on hyödynnettävissä Moodle- oppimisympäristöstä.

Vastuuhenkilö

Teemu Alapaholuoma, Juha Vihervaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-62150 2018-01 2 Teemu Alapaholuoma
Juha Vihervaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yrityksen tietoliikenneverkkojen, pilvipalveluiden ja teollisen internetin tiedonsiirron toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää kiinteään ja langattomat tiedonsiirtoteknologioiden erot. Lisäksi opiskelija ymmärtää Ethernet- ja Internet- tietoliikenneverkkoihin liittyvän termistön, verkkolaitteet ja tietoliikennekäytänteet. Kurssin käytyään opiskelija osaa hyödyntää yrityksen verkkoympäristöä liikennetoiminnan tehostamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen kiinteät ja langattomat tiedonsiirtoteknologiat.     
2. Ethernet- ja Internet- tietoliikenneverkot.     
3. Teollinen Internet, virtualisointi ja pilvipalvelut.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin suoritusvaatimuksiin kuuluvat hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, laboratoriotyöt ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella. Hyväksymisraja tentissä on 50% maksimipistemäärästä. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanaa kahdessa uusintatentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-62150 Yrityksen verkkoympäristö, 5 op PLA-62101 Tietokoneverkot, 4 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 16.10.2018