TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 4 op
New Knowledge - Creation and Tools

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Hannu Kärkkäinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35020 2018-01 1 Hannu Kärkkäinen
Emma Partanen
1. Kurssi suoritetaan itseopiskeluharjoitusten, oppimispäiväkirjan ja harjoitustyön kautta:
- 3 itseopiskeluharjoitusta (3 hengen ryhmissä)
- Oppimispäiväkirja (yksin)
- Laajempi harjoitustyö (3 hengen ryhmissä)

2. Pakollinen osallistuminen kaikkiin harjoituksiin
- HUOM: Harjoituspoissaolon korvaavuuksista sovittava erikseen

3. Pakollinen osallistuminen kurssin päätteeksi järjestettävään seminaaritilaisuuteen.
- HUOM: Seminaarin korvaavuudesta sovittava erikseen

Kurssilla ei ole tenttiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa uuden tiedon luomiseen liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit. Opiskelija ymmärtää uuden tiedon luomiseen liittyvät haasteet sekä yksilöiden että tiimien ja koko organisaation tasolla. Hän ymmärtää keskeisiä haasteita erityisesti uuden tyyppisten innovaatioiden suunnittelun kontekstissa. Opiskelija tuntee erityyppisiä uuden tiedon luomiseen soveltuvia menetelmällisiä toimintatapoja ja työkaluja, ymmärtää näiden merkityksen yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa, ja osaa soveltaa näitä liiketoiminnan kehittämisessä ja erityisesti innovaatiokontekstissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaiset konkreettiset työkalut ja systemaattiset toimintatavat, joilla uutta tietoa ja tietämystä voidaan luoda ja visualisoida (mm. eksperimentointi ja lean start-up)  Kollektiivinen älykkyys (collective intelligence) ja joukkoäly (wisdom of crowds)   
2. Skenaariot ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, roadmapit, luova ongelmanratkaisu ja muut toimintatavat uuden tiedon luomisessa  Sosiaalisen ja yhteisöllisen median mahdollisuudet organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa tiedonluomisessa ja tiedon jakamisessa   
3. Ihmisten havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvät esteet ja haasteet uuden tiedon luomisessa ja organisaatioiden innovaatiotoiminnassa      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 4 op TITA-4600 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 4 op  
TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 4 op TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 5 op  

Päivittäjä: Kärkkäinen Hannu, 28.08.2018