TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 4 op
Knowledge-Intensive Services

Vastuuhenkilö

Jonna Käpylä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32010 2018-01 2 Jonna Käpylä
Viivi Siuko
Viikoittaiset esseet ja tentti

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija tietää, mitä palvelut ovat sekä tuntee peruskäsitteet ja luokittelut 2. Opiskelija hahmottaa palvelusektorin merkityksen yhteiskunnassa 3. Opiskelija ymmärtää tietointensiivisen palvelutoiminnan ja tietotyön erityispiirteet 4. Opiskelija tuntee tietointensiivisen palveluorganisaation johtamiseen liittyviä haasteita eri näkökulmista

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija tuntee erilaisia määritelmiä palveluille sekä eri palvelualoja ja palvelualojen välisiä eroja  Palvelukäsitteen eri tulkinnat, erot tavaraan, keskeiset ominaisuudet, toimialaluokat   
2. Opiskelija tuntee tietointensiivisen palvelutoiminnan erityispiirteet  Tietointensiivisyyden käsite, tietotyö, asiantuntijatyö   
3. Opiskelija hahmottaa palvelusektorin kehitystrendin ja yhteiskunnallisen merkityksen   Eri toimialojen tuotantovolyymin kehitys, palvelualakohtaiset erot mm. tuottavuudessa, haasteet palvelusektorin kehittämisessä   
4. Opiskelija hahmottaa palvelusuuntautuneen toiminnan piirteet (mm. keskeiset erot verrattuna tavaranvalmistukseen)   Palvelutiede, palveluvaltainen logiikka, asiakaslähtöisyys, arvonluonti yhteistuotantona   
5. Opiskelija tuntee, mitä haasteita liittyy tietointensiivisen palveluorganisaation ja tietotyön johtamiseen  Näkökulmina mm. palveluinnovaatiot, palvelutuotanto, tietojärjestelmät, markkinointi   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Oppimisen kirjallinen raportointi viikoittain ja ryhmässä tehtävä harjoitustyö (kuvataan tarkemmin kurssin alussa).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 4 op TITA-2700 Palvelutoiminnan perusteet, 4 op  
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 4 op TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 5 op  

Päivittäjä: Käpylä Jonna, 09.10.2018