TTA-31010 Yrityksen talous, 4 op
Business Economics

Lisätiedot

https://echo360.org.uk/media/d9384f81-a4d5-4c27-b95a-7d042e1c53fa/public (TTY:n laskentatoimen peruskurssien esittely, 7:57 min)

Vastuuhenkilö

Olli Manninen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-31010 2018-01 5 Olli Manninen
Tentti luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden sisällöstä. Kurssivaatimuksiin ei kuulu pakollista läsnäoloa vaativia luentoja tai harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: A1) tunnistaa yrityksen talousprosessin kaaviokuvaan tukeutuen yrityksen taloustavoitteet A2) arvioida suhdanteiden ja toimintaympäristön muiden muutosten vaikutuksia yrityksen taloustavoitteisiin A3) selittää, miten yrityksen johto- tai asiantuntijatehtävissä työskentelevä diplomi-insinööri omalla osaamisellaan ja luovuudellaan auttaa varmistamaan yrityksen eloonjäämisen B1) tehdä juoksevan kirjanpidon kirjauksia ja menojen jaksottamiseen liittyviä tilinpäätöskirjauksia B2) laatia tuloslaskelman ja taseen B3) palauttaa mieleen, mitä kukin tuloslaskelman ja taseen erä tarkoittaa sekä osaa sijoittaa tämän likimain oikeaan kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa B4) tunnistaa tilinpäättäjän tekemien jaksottamiseen ja arvostamiseen liittyvien valintojen vaikutuksen tilinpäätöksen perusteella syntyvään kuvaan yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä B5) laskea ja tulkita muutamia tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä C1) hyödyntää johdon laskentatoimen ja liikekirjanpidon peruskäsitteitä yksinkertaisen katetuottoajattelua noudattavan raportin tulkinnassa C2) kuvata millaisten valintojen kautta syntyy laskentajärjestelmä, joka tuottaa tietoa tuotekohtaisista kustannuksista C3) rakentaa yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän monituoteyritykselle ja osaa käyttää sitä hinnoittelun tukena C4) kuvata budjettiin ja budjetointiin liittyvät peruskäsitteet C5) laskea ja analysoida standardikustannuslaskennan hinta- ja määräeroja C6) laskea investoinnin nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan sekä muistaa investointilaskelmien lähtöarvoihin liittyvät perusasiat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen talousprosessi ja taloustavoitteet.     
2. Liikekirjanpitoa koskeva lainsäädäntö ja sen tulkintaperiaatteet, kirjanpitoprosessi, jaksottaminen, arvostaminen, tilinpäätöksen laatiminen.   Liiketapahtumien kirjaaminen.  Liikekirjanpidon tekninen toteutus. 
3. Tuloslaskelman ja taseen rakenne ja sisältö, osakeyhtiön oman pääoma, yrityksen menestymisen analysointi, tunnuslukujohtaminen.  Rahoituslaskelma   
4. Laskentatoimen ongelmat, kustannuskäsitteet ja käsiteluokitukset, katetuottolaskenta ja -ajattelu, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, tuotekohtainen kustannuslaskenta, kustannusperusteinen hinnoittelu, standardikustannuslaskenta.     
5. Budjetointi, investoinnit.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Toisen periodin aikana luennoitavan toteutuskerran osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan monivalintatentillä, jossa on 40 kysymystä. Kuvaus tentin rakenteesta ja sisällöstä löytyvät Moodlesta. Jatkossa opintojakson tentti voidaan järjestää paperitentin sijasta sähköisenä - seuraa toteutuskerran tiedotusta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Laskentatoimi johtamisen tukena   Suomala Petri, Manninen Olli, Lyly-Yrjänäinen Jouni   978-951-37-5731-1       Kyllä   
Kirja   Yrityksen kirjanpito, liiketapahtumista tilinpäätökseen   Ihantola Eeva-Mari & LeppänenPasi   978-952-495-462-4     Vanhemmat ja uudemmat laitokset/painokset ovat käyttökelpoisia.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen   1

1 . RAK-10030 Rakentamistalouden perusteet

Tietoa esitietovaatimuksista
Yrityksen talouden opetukseen kannattaa tulla mukaan, jos on osallistunut teollisuustalouden perusteiden laskentatoimen osuuden opetukseen vaikka suorittaisikin esitietokurssin yrityksen talouden jälkeen. Esitietoina käy myös muulla tavalla hankittu liiketoimintaosaamisen perusymmärrys erityisesti avoimen yliopiston tai Tampere3 ristiinopiskelun kautta kurssille hakeutuvien kohdalla.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-31010 Yrityksen talous, 4 op TETA-1200 Yrityksen talous, 4 op  
TTA-31010 Yrityksen talous, 4 op TTA-31011 Yrityksen talous, 5 op  

Päivittäjä: Manninen Olli, 08.05.2018