ASE-4020 Systeemien hallinnan periaatteet, 5 op
Principles of System Operation

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko, Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-4020 2018-01 1 - 2 Yrjö Majanne
Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee systeemien hallintaan liittyvät päätöksenteon elementit ja osaa tunnistaa ne analysoitavista järjestelmistä. Opiskelija osaa muodostaa kyseiset elementit laajojen järjestelmien kaikilla hallintahierarkian tasoilla. Opiskelija osaa konkretisoida ajatusmallin prosessi- ja energiateollisuuden hallinnan tehtäviin. Opiskelija tuntee ajatusmallin merkityksen robotiikan ja autonomisten koneiden sovelluksissa. Opiskelija ymmärtää, että ajatusmalli soveltuu moninaisten järjestelmien käsittelyyn.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan Pakollinen    
MAT-02450 Fourier'n menetelmät Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pyrhönen Veli-Pekka, 09.03.2018