ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan, 5 op
Introduction to System Operation

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko, Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2411 2018-01 3 - 4 Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää säätösuunnittelun kannalta riittävällä tavalla dynamiikan käsitteen ja osaa suunnitella takaisinkytketyn järjestelmän dynamiikan suunnittelukriteerejä vastaavaksi. Opiskelija osaa käyttää taajuusvasteeseen ja napojen asetteluun perustuvia suunnittelutapoja. Opiskelija ymmärtää, miten suunnittelulle voidaan määrittää optimointikriteeri ja kuinka toteutetaan kriteerin mukainen optimaalinen säätösuunnittelu. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää perussäätörakenteiden toiminnan ja osaa soveltaa niitä teollisuudessa tyypillisesti esiintyviin säätötehtäviin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää Matlabia suunnittelun työkaluna.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Boden-diagrammin piirto. Navan ja nollan vaikutus taajuusvasteeseen - Vaiheenjohtopiirin mitoitus. - PID-säätimet: PI-säätimen virittäminen taajuusvasteella. Napojen asettelu, asetusarvosuodin, optimointi. - Tilamallit ja tilasäätö. Tilamallin muodostaminen, tilamallista siirtofunktioon, ohjattavuus ja havaittavuus, täysi tilatakaisinkytkentä. - Estimaattoripohjainen tilatakaisinkytketty säätö     
2. - PI-säätimen toteutuksia: Alkeislohkokaavio, tilamalli- ja siirtofunktiolohko. Matlab s-funktio ja DEE. Alkuarvojen laskenta ja konfigurointi. Integrator windup -ilmiö, PI-säätimen anti-windup -rakenne, saturaation mallintaminen, Matlab s-funktio. - Myötäkytkentä. Mitattavissa olevan häiriön kompensointi myötäkytkennällä, myötäkytkennän realisoituvuus, yhdistetty myötäkytkentä ja takaisinkytketty säätö. - Kaskadisäätö ja anti-windup. Kaskadisäädön rakenne ja toiminta, anti-windup:n toteutus sekä seurantaportti ja kytkentälogiikka, venttiilitoimilaitteen backlash - Keskialue- ja aluejakosäätö. - Suhdesäätö ja Smith-prediktori.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1130 Automaatio Pakollinen   1
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus Pakollinen   1

1 . 1

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssit ASE-1130 ja ASE-1251 ovat vaihtoehtoisia.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pyrhönen Veli-Pekka, 11.12.2018