ASE-1251 Järjestelmien ohjaus, 4 op
Control of Dynamic Systems

Lisätiedot

Opintojakso on muun muassa opintojaksojen ASE-2411 Johdatus systeemin hallintaan ja ASE-2110 Systeemit ja säätö esitieto. Opintojakso ei sovi opiskelijalle, jolla on jo suoritus vastaavan sisältöiseltä yliopistotasoiselta opintojaksolta (kuten nykyisiltä opintojaksoilta ASE-1130, ASE-1251, ASE-1258 tai niiden edeltäjiltä ASE-1230, ASE-1250, ASE-1256, ASE-1257, ACI-20010, ACI-20016, 76331, 760330, 76330). LAB-työn (Veden lämpötilan säätö) vanha suoritus voidaan lukea hyväksi. PC-töiden vanhat suoritukset luetaan hyväksi vain, jos ne on suoritettu samana vuonna ennen opintojakson alkua.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1251 2018-01 1 - 2 Terho Jussila
Tenttiminen osatenteillä tai kokonaistentillä, laboratoriotyö 1-2h ja Matlab-työt PCA, PCB ja PCC (2h+2h+2h=6h). Arvosanojen pisterajat ilmoitetaan Luennolla 01.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät; osajärjestelmien roolit ja luonteen; eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet/rajoitukset. Hän osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä; tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot, kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden, tarkkuuden ja näiden piirteiden pysyvyyden osalta Matlab-ohjelmiston ja sen keskeisten Toolbox:ien avulla. Hän osaa myös mitoittaa yksinkertaisia kompensaattoreita ja säätimiä tuottamaan tunnusluvuille järkeviä arvoja Matlabin avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjaustekniikan johdanto ja tavoitteiden asettelu käsitteineen. Etukompensointi, myötäkytkennät, takaisinkytkentä, suodatus. Lohkokaavio. Johtajan osaaminen: mitä/miksi/kuinka/jne. on syytä tehdä? Tietokonesäätö. Näytteenottoteoreema. Takaisinkytkennän käytön edut ja haitat.     
2. Mallinnus, simulointi, tasapaino, linearisointi, epävarmuus ja herkkyys. Lineaarisen tilaesityksen matriisien muodostaminen, vaste, ominaisarvot, tarkkailtavuus, ohjattavuus, siirtofunktio ja näiden yhteydet.    Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox. 
3. Laplace-muunnos ja Laplace-käänteismuunnos. Siirtofunktiomallit ja polynomimallit. Lohkokaaviosievennykset. Navat ja nollat.   Ominaisfunktion siirtofunktio. Operaattorisiirtofunktio.   Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox. 
4. Värähtelyilmiöiden käsitteet ja analyysi taajuusvasteen avulla. Nyquistin, Boden ja Nicholsin diagrammit.    Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox. 
5. Stabiiliuden ja sen pysyvyyden käsitteet sekä analyysi ja mitoitus Routh-testin sekä Nyquist-, Bode- ja Nichols-diagrammien avulla.    Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox. 
6. Askelvaste ja sen loppuarvo. Mittauksen ja säädön lopputarkkuus ja niiden yhteys. Tarkkuuden pysyvyys Transienttivasteen luonne ja pysyvyys sekä tunnusluvut. Kompensaattorien, säätimien ja suotimien toteutustekniikoita.     Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kertaa esitiedoiksi edellä mainitut matemaattiset käsitteet, tutustu niitä kertaaviin tiedostoihin ja osallistu tarvittaessa kertaaviin lisäistuntoihin. Opiskele kunkin luennon aihetta yhteensä 8-10 h sis. lähiopetus. Älä tukeudu liikaa tenttiarkiston antiin ja kavereiden mielipiteisiin niiden tehtävien malliratkaisuista. Kysy neuvoa henkilökunnalta aina, kun et ymmärrä jotakin asiaa. Keltä kysytkin, pyydä aina osoittamaan vastauksen perusteet opintojakson materiaalista tai laadukkaasta kirjallisuudesta. Valmistaudu LAB-työhön ja PC-töihin ohjeistuksen mukaan. Osallistu mahdollisiin pikkukokeisiin ja tarvittaessa osatentteihin sekä kokeiden valmennustilaisuuksiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Advanced Engineering Mathematics   Glyn James         Ei   
Kirja   Control Engineering Handbook. Control Systems Fundamentals.   W. Levine & al.       Tentitään vain pieniä osia, jos niitäkään. Lähinnä tukimateriaali asioiden lisäselvennysten hyväksi.   Kyllä   
Kirja   Feedback Systems, 2. painos   K. J. Åström & R. M. Murray       PCA-työn sovellus on kirjan esittelemä Cruise Control, joka tentitään. Kirjasta tentittävät osuudet selostetaan dokumentissa FBS.pdf.   Kyllä   
Kirja   Mechatronics   W. Bolton       Tentitään vain pieneltä osin, jos niinkään. Motivointiin, esimerkkejä, tiiviseen kertaukseen.   Kyllä   
Kirja   Modern Control Systems   R. C. Dorf & R. H. Bishop   9780131457331     Tentitään Kappaleet 1.0, 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13 ja Terms and Concepts sivulta 36.   Kyllä   
Luentokalvot     Terho Jussila       Saattavat sisältää asioita, joita ei ole luentomonisteessa.   Kyllä   
Muu kirjallisuus     Laskuharjoitustehtävät         Kyllä   
Muu kirjallisuus     Terho Jussila       Luentomoniste   Kyllä   
Muu kirjallisuus     Terho Jussila & NN       Bonustöiden työohjeet   Ei   
Muu kirjallisuus     Työohjeet (LAB, PCA, PCB, PCC)         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoja: raja-arvo, derivaatta, integraali, kompleksiluku, vektori, matriisi, ominaisarvo, transpoosi, rangi (rank), determinantti, matriisin inverssi. Näistä aiheista on tarjolla kaavastoja sekä kertausmateriaalia ja kertaustuokioita, joiden ajankohdista, saleista ja tapahtumakohtaisista aiheista ilmoitetaan noin viikko etukäteen.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus, 4 op ASE-1252 Järjestelmien ohjaus, 5 op  
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus, 4 op ASE-1250 Järjestelmien ohjaus, 5 op  
ASE-1251 Järjestelmien ohjaus, 4 op ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Jussila Terho, 02.08.2018