ASE-1130 Automaatio, 6 op
Automation

Lisätiedot

Opintojaksohallinto ASE:n vastuuhenkilöllä. Opintojakso luennoidaan kahden laitoksen yhteistyönä: ensin IHA:n luentoja 12 h ja sitten ASE:n osuus, jossa luentoja 20 h, laskuharjoituksia 20h, PC-harjoituksia 8h (2h+2h+2h+2h) ja laboratoriotöitä 2h (1h+1h).

FITech ¿toteutuksen tiedot löydät alta kohdasta: ASE-1130 2018-04

Vastuuhenkilö

Veli-Pekka Pyrhönen, Seppo Tikkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1130 2018-02 1 - 2 Veli-Pekka Pyrhönen
Valittavissa 2 tapaa:

1) PC-työt ja välikokeet 3 kpl
2) PC-työt ja lopputentti

Huom! Yhden välikokeen voi uusia lopputentin yhteydessä. Myös yhden kokonaan puuttuvan välikokeen voi uusia lopputentin yhteydessä.
ASE-1130 2018-04 2 Veli-Pekka Pyrhönen
Seppo Tikkanen
Matti Vilkko
Hyväksytysti suoritetut välikokeet/tentti ja harjoitustyöt
ASE-1130 2018-01 3 - 4 Veli-Pekka Pyrhönen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut on saanut käsityksen automaation eri osa-alueista ja tyypillisistä sovelluskohteista niin kone-, prosessi kuin tuotanto-automaatiossa. Opintojakson suorittanut tuntee tavallisimmat ohjausrakenteet ja säätökytkennät, osajärjestelmien roolit ja luonteen sekä eri ohjaustapojen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja rajoitukset. Hän tuntee systeemien terminologian ja suunnitteluspesifikaatiot sekä osaa johtaa yksinkertaisia matemaattisia malleja fysiikan lakien avulla tai muista malliesityksistä. Hän kykenee kuvailemaan ja analysoimaan dynaamisia systeemejä stabiiliuden, vaimennuksen, nopeuden ja tarkkuuden osalta aikainvariantteja alkeislohkokaavio-, siirtofunktio- ja polynomimalleja käyttäen (malleista laskettuun dataan kuten navat, nollat, taajuusvaste perustuen). Hän ymmärtää hieman systeemin ja sen erilaisten vasteiden välisiä yhteyksiä. Hän tunnistaa mallin ja mittausten epävarmuuden ja osaa analysoida niiden seurauksia suunnittelun ja toteutuksen tuloksille. Hän kykenee myös rajoitetusti systeemin ja sen vasteiden piirteiden suunnitteluun. Hän oppii Matlab-, Simulink- ja Control System Toolbox -työskentelyä mainituissa aiheissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Automaation merkitys ja sovellusalueet teollisuudessa.      
2. Ohjaus- ja säätötekniikan ongelmanasettelu ja peruskomponentit. Suorituskykyvaati-mukset. Perusohjaustavat ja -säätimet.     
3. Matemaattisten malliyhtälöiden johtaminen ja yksinkertaistaminen. Mallien esittäminen alkeislohkokaaviona. Laplace'n polynomi- ja siirtofunktiomallien johtaminen ja yhdistely.  Matlab, Control System Toolbox, Simulink, Symbolic Toolbox.   
4. Stabiiliuden ja sen turvamarginaalien määrittely, analysointi ja suunnittelu napojen ja taajuusvasteen avulla.  Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.   
5. Asymptoottisen tarkkuuden ja transienttivasteen analyysi ja suunnittelu. Tavoiteltujen ominaisuuksien pysyvyyden analyysi.  Matlab, Control System Toolbox, Symbolic Toolbox.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tavanomaiset

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Feedback Systems.   K. J. Åström & R. M. Murray   978-0-691-13576-2     Tentittävää vain vähän, määrittely toteutuskertakohtaisesti.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1130 Automaatio, 6 op ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet, 5 op  
ASE-1130 Automaatio, 6 op ASE-1131 Automaatio, 5 op  
ASE-1130 Automaatio, 6 op ASE-1257 Introduction to Control, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 11.01.2019