ASE-1011 Käytännön systeemiajattelu, 5 op
Practical Systems Thinking

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko, Helena Leppäkoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1011 2018-01 1 - 2 Helena Leppäkoski
Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää kyky muokata "elävän elämän" avoin ongelma systeemiseksi tehtäväksi. Kurssilla ongelmaa ei viedä matemaattiseen ratkaisuun asti, vaan luodaan opiskelijalle käsitys siitä, miksi hyvät matemaattiset perusvalmiudet ovat automaatiotekniikan diplomi-insinöörille välttämättömiä työkaluja. Toteutustapa kehittää ryhmätyökykyjä. Osaa (arvosana 3/5): 1. Ehdottaa osajärjestelmiksi ja niiden välisiksi vuorovaikutussuhteiksi jäsenneltyä kuvausta verbaalisesti esitetyn systeemin kuvauksen perusteella ja muokata tätä edelleen täydentävien kysymysten perusteella. 2. Tulkita systeemisen ajattelun peruskäsitteistöä ja esittää tämän perusteella täydentäviä kysymyksiä niin, että systeemin kuvaus tarkentuu yksikäsitteiseksi. 3. Toimia osana ryhmää ja johtaa ryhmän toimintaa kun "elävän elämän" ongelmaa muokataan systeemiseksi tehtäväksi. 4. Perustella tehdyt systeemisen kuvauksen ratkaisut.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Avoimen ongelman luova jäsentäminen hyvin määritellyksi systeemitehtäväksi ryhmäkeskustelun kautta.     
2. Systeemiajattelun peruskäsitteet käytännön ongelmanratkonnassa: tila, vuorovaikutus, ohjaus, takaisinkytkentä, alisysteemi, havaitseminen, epävarmuus     
3. Esimerkkejä systeemiajattelun soveltamisesta teollisuudessa.     
4. Ryhmätyöskentelyn taidot. Ryhmän luominen, roolit ryhmässä.  Muilla kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla tieteellisen raportin rakenne ja kirjoittaminen.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on suunniteltu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tekevät ryhmätyön. Ryhmien koko on 8-9 henkilöä. Työ esitellään posterina ja kirjallisena raporttina. Ryhmätyön arvostelu perustuu ryhmätöiden vetäjien tekemään posterien arviointiin (ryhmäkohtainen), ryhmän vetäjän arviointiin (henkilökohtainen) sekä ryhmän sisäiseen arviointiin (henkilökohtainen). Muut kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti käsitellen samoja aiheita kuin fuksiryhmät ja oppivat samalla tieteellisen kirjoittamisen perusteita.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1011 Käytännön systeemiajattelu, 5 op TTI-20010 Käytännön systeemiajattelu, 4 op  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 12.03.2018