DEE-24900 Sähköenergiatekniikan projektityö, 2-10 op
Electrical Energy Engineering Project Work

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen ja opintojakson laajuus on sovittava erikseen ohjaajan kanssa. Työn ohjaaja/tarkastaja voi vaatia, että opiskelija toimittaa lopullisesta projektityödokumentista Turnit-in raportin. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kirsi Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-24900 2018-02 1 - 4 Kirsi Nousiainen
Hyväksytysti suoritettu projektityö, siitä kirjoitettu dokumentti ja hyväksytty osallistuminen seminaareihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana sähkövoimatekniikan tai teholektroniikan alaan liittyvää selvitys- tai suunnitteluprojektia. Opiskelija osaa kuvata tai vertailla teknisiä ilmiöitä, laitteita tai järjestelmiä, suunnitella suppean teknisen laitteen tai järjestelmän tai suorittaa teknisen laitteen tai järjestelmän toimintaan liittyviä laskelmia tai simulointia. Opiskelija osaa valmistella esitysmateriaalin suulliseen esitykseen ja pitää suullisen esityksen.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektityö ja siitä kirjoitettu raportti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ketola Susanna, 09.03.2018