DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät, 4 op
Electrical Energy Systems

Lisätiedot

Opintojakso poistuu opetustarjonnasta. Korvaava opintojakso DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät, 5 op, luennoidaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-20. Opintojakson DEE-11010, 4 op, voi suorittaa itsenäisesti opiskellen syksyn 2018 ensimmäisen periodin aikana.

Vastuuhenkilö

Kirsi Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-11010 2018-01 1 Kirsi Nousiainen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen, laskuharjoitusten ja laboratoriotyön sisällöstä sekä hyväksytysti suoritettu laboratoriotyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida sähköenergian ja luotettavan sähköenergiajärjestelmän merkitystä yhteiskunnalle, osaa kertoa perusperiaatteet primäärienergian muuntamisessa sähköenergiaksi sekä osaa nimetä sähköenergian tuottamiseen, siirtämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät peruslaitteet. Opiskelija osaa selittää vaihtosähkön tuottamiseen liittyvät fysiikan ilmiöt ja perusperiaatteet, osaa selittää ja käyttää sähköenergiatekniikan peruskäsitteitä ja ratkaista yksinkertaisia sähkötekniikan laskutehtäviä osoitinlaskennan perusperiaatteita käyttäen. Opiskelija osaa yleisellä tasolla selittää sähkömarkkinoiden ja sähköturvallisuuden varmistamisen toimintaperiaatteet ja osaa kertoa sähköenergian tuottamiseen ja käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Primäärienergian esiintymismuodot: lämpöenergia, ydinenergia, kemiallinen energia, mekaaninen energia, säteilyenergia, energian varastointi sekä energian käyttö ja riittävyys. Uusiutuva ja uusiutumaton energia.      
2. Sähköenergian tuotanto ja kulutus. Sähköenergian edut ja haitat sekä tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset. Sähkövoimajärjestelmän luotettavuuden merkitys yhteiskunnalle.     
3. Sähkömagneettisen kentän energia, sähköenergian tuottaminen, sähkögeneraattorin ja -moottorin toimintaperiaate, sähkön siirto- ja jakeluverkon pääkomponentit sekä sähköverkkojen valvonta ja käyttö.      
4. Sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteet, älykäs sähköverkko ja hajautettu tuotanto, Smart Grids. Sähköenergian kulutuksen mittaaminen ja sähkön käytön turvallisuus.      
5. Vaihtosähköjärjestelmät ja niihin liittyvät peruskäsitteet sekä osoitinlaskenta. Kolmivaihejärjestelmä ja miksi sitä käytetään.      
6. Tehopuolijohdekomponentit ja tasasuuntaajien ja hakkuriteholähteiden toimintaperiaatteet. Tehoelektroniikan sovellusesimerkkejä: Kotitalous, teollisuus, liikenne, energiantuotanto ja sähkön laatu. Energiatehokkuus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suoritusvaatimuksena laboratoriotyö sekä hyväksytysti suoritettu tentti, joka osoittaa riittävää osaamista keskeisistä osa-alueista. Hyväksytyn tentin arvosanaa voi korottaa Moodle-tehtävistä saatavilla pisteillä. Arvosanan 3 saa osoittamalla hyvää taitoa ydinainekseen liittyvissä tehtävissä. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaminen vaatii osaamista perustasoa soveltavammissa tehtävissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen Pakollinen    
MAT-01110 Insinöörimatematiikka A 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät, 4 op SVT-1100 Sähköenergia, 6 op  
DEE-11010 Sähköenergiajärjestelmät, 4 op DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät, 5 op  

Päivittäjä: Nousiainen Kirsi, 12.03.2018