RAK-32500 Eristysrakenteet, 4 op
Insulation Materials and Structures

Lisätiedot

Harjoitustyöt tulee palauttaa ennen tenttiä.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32500 2018-01 1 - 2 Matti Pentti
Hyväksytysti suoritetut suunnitteluharjoitukset. Tentti luentojen sisällöstä. Tentissä on yleensä yksi rakenteen lämpö- ja kosteustekninen laskutehtävä, joka on tehtävä pääosin oikein, jotta tentistä pääsee läpi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: - kuvata keskeiset rakennusfysikaalisessa suunnitelussa tarkasteltavat olosuhdetekijät ja niiden lukuarvoja - esitellä rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä - kuvailla lämmön siirtymismuodot ja laskea lämmön siirtymistä yksinkertaisissa perustapauksissa - selittää lämmöneristyksen suunnittelussa käytettävät suureet ja mitoittaa eristys tavanomaisissa tapauksissa - määritellä ilman ja aineen sisältämän kosteuden käsitteet ja kuvailla niiden perustana olevat ilmiöt - esitellä kosteuden siirtymismuodot diffuusio, konvektio ja kapillaarinen siirtyminen ilmiöinä sekä soveltaa niitä kuvaavia matemaattisia malleja yksinkertaisissa tapauksissa - esitellä ja suunnitella rakennusfysikaalisesti (lämpö, kosteus) toimivia käytännön rakenneratkaisuja talonrakentamiseen: yläpohjat, ulkoseinät, alapohjat ja maanvaraiset rakenteet, välipohjat, väliseinät, märkätilat, routaeristys

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eristämisen tarve ja tavoitteita. Suomen ilmastotietoja. Rakennusten energiatehokkuden käsitteistö ja perusteet.  Sisäilmastotavoitteita.   
2. Lämmön siirtymismuodot. Yksinkertaisten lämmön siirtymistapausten laskenta ja eristyksen mitoitus. Rakenteen lämpötilajakauman määrittäminen   Aineiden lämmönjohtavuuksia. Lämmöneristeitä. Lämmöneristyksen toimivuuden edellytyksiä. Rakenne-esimerkkejä  Lämmöneristysmääräykset ja -ohjeet.  
3. Kosteusteknisen suunnittelun perusteet. Kosteuden lähteet. Kostean ilman ominaisuuksia. Kosteuden sitoutuminen aineeseen. Kosteuden siirtymismuodot ja yksinkertaisten siirtymistapausten laskenta. Kondenssi ja sen estäminen.   Rakenteiden kuivuminen. Rakenne-esimerkkejä  Kosteusmääräykset ja -ohjeet.  
4. Yläpohjien, ulkoseinien, maanvastaisten rakenteiden ja märkätilojen rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja rakenne-esimerkkejä.   Vedeneristeet ja katteet.Tiivistystarvikkeet. Routasuojauksen suunnittelu. Jäähdytettyjen tilojen rakenteiden suunnittelun erityispiirteitä.   Rakenne-esimerkkejä  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo 2/3, harjoitustyöt 1/3. Tentissä arvioidaan opiskelijan kykyä mitoittaa, suunnitella ja analysoida yksinkertaisia lämpö-ja kosteusteknisiä rakenne-esimerkkejä sekä rakennusfysikaalisten ilmiöiden ja toimivien rakenneratkaisujen tuntemusta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 107-2012           Ei   
Kirja   RIL 255-1 Rakennusfysiikan käsikirja I   RIL       Tausta- ja lisätietona   Ei   
Luentokalvot   Eristysrakenteet   Matti Pentti         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Suomen rakentamismääräyskokoelma   Ympäristöministeriö       Lämmön- ja kosteudeneristämistä koskevat osat   Ei   
Muu verkkomateriaali   Toimivat katot   Kattoliitto ry.         Ei   
Opintomoniste   Rakenneratkaisujen rakennusfysikaalinen toiminta   Matti Pentti         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31100 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32500 Eristysrakenteet, 4 op RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018