RAK-31100 Rakennetekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Engineering

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31100 2018-01 3 - 4 Olli Kerokoski
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Tämän jälkeen tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: - kuvailla rakennesuunnittelijan keskeiset tehtävät ja suunnittelua ohjaavan säännöstön - esittää tyypilliset eri rakennustyyppien rakennusosat ja runkoratkaisut - tavanomaiset rakennusten piirustusmerkinnät - luetella tavanomaiset talorakenteiden kuormitukset ja määrittää niiden lukuarvot yksinkertaisissa tapauksissa - selittää varmuusajattelun keskeiset periaatteet ja määrittää varmuusluvut - luoda yksinkertaisen kantavan rakenteen rakennemallin, määrittää sille tulevat kuormitukset ja laskea voimasuureet - mitoittaa yksinkertaisissa perustapauksissa kantavan teräsbetonirakenteen (laatta, palkki, antura), puurakenteen (palkki, pilari) ja teräsrakenteen (palkki, pilarin mitoitusperiaate)

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleistietoa rakennesuunnittelun tavoitteista ja sisällöstä. Rakenteiden varmuusajattelun perusteet. Talonrakentamisen piirustusmerkinnät.  Rakennesuunnittelua koskevat määräykset ja normit.   
2. Yleisten runko- ja rakennetyyppien esittely.     
3. Tavalliset talorakenteiden kuormitukset.  Kuormitusten yksityiskohtaisempi määrittäminen.   Määräävien kuormitustapausten määrittely.  
4. Teräsbetonirakenteen toimintaperiaate kuormituksen alaisena ja mitoitusperusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi (palkki, laatta). Mitoitus leikkausvoimalle (palkki). Puristetun rakenteen toimintaperiaate (pilari, seinä).   Betonin ja raudoitusteräksen mekaanisia ominaisuuksia.   Perusanturan mitoitus 
5. Puurakenteen mitoituksen perusteet. Taivutetun poikkileikkauksen mitoitus ja analyysi. Mitoitus leikkausvoimalle. Puristetun puurakenteen mitoitus.   Puun ominaisuuksia. Puutuotteita.   Puurakenteiden liitosten mitoitusperusteet. 
6. Teräsrakenteen mitoituksen perusteet. Teräspalkin mitoitus taivutukselle ja leikkaukselle. Puristetun teräsrakenteen toimintaperiaate.   Teräksen ominaisuuksia. Terästuotteita.    
7. Muuratun rakenteen suunnitteluperiaatteita.   Muuratun rakenteen rakenne- ja liitosesimerkkejä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentissä ja harjoituksissa mitataan opiskelijan tietämystä rakenneratkaisuista, kykyä luoda rakennemalli ja määrittää rakenteelle tuleva kuormitus sekä kykyä yksinkertaisten rakenneosien mitoittamiseen ja piirtämiseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat     978-951-758-609-2       Ei   
Kirja   RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL   978-951-758-566-8       Ei   
Kirja   RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL   978-951-758-570-5       Ei   
Luentokalvot   Rakennetekniikan perusteet   Matti Pentti & luennoitsijat         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31010 Lujuusoppi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Pakollinen esitieto RAK-31000 Statiikka (4 op).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31100 Rakennetekniikan perusteet, 5 op RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Kerokoski Olli, 16.03.2018