RAK-22310 Tie- ja katurakenteen suunnittelu, 5 op
Design of Road and Street Structures

Vastuuhenkilö

Pauli Kolisoja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-22310 2018-01 1 - 2 Pauli Kolisoja
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät sekä tentti luennoista, luennoilla jaetusta opetusmateriaalista ja kurssikirjoista.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan tie- ja katurakenteiden kuormituksiin ja mitoitusperusteisiin, tie- ja katurakenteiden mitoitukseen kuormitus- ja routakestävyyden suhteen sekä väylärakenteiden kuivatuksen ja lujiterakenteiden suunnitteluun. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: 1) kuvata tie- ja katurakenteita rasittavat kuormitustekijät 2) selittää keskeisimmät tie- ja katurakenteissa käytettävien materiaalien mekaaniseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 3) soveltaa sekä nk. kantavuusarvoon perustuvaa että mekanistista mitoitusmenettelyä tie- ja katurakenteiden kuormituskestävyyden mitoittamiseen 4) soveltaa roudan syvyyteen ja laskennalliseen routanousuun perustuvia mitoitusmenettelyjä väylärakenteiden suunnitteluun 5) kuvata väylärakenteiden kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tie- ja katurakenteisiin kohdistuvat kuormitukset.     
2. Tie- ja katurakenteiden mitoituskriteerit.     
3. Teiden ja katujen rakennetyypit, rakennekerrosmateriaalit ja niiden ominaisuuksien testaaminen.     
4. Väylärakenteiden mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen, kuormituskestävyys- ja routamitoitus sekä yhteistoiminta maapohjan kanssa.     
5. Väylärakenteiden kuivatus sekä niissä käytettävät lujitteet ja keventeet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti 75 % ja harjoitustyö 25 %.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Ratatekniset ohjeet, RATO, osa 3, Radan rakenne   Ratahallintokeskus         Ei   
Kirja   Kadunsuunnittelun ja -rakentamisen tekniset ohjeet (Katu 2002)   SKTY       SKTY nro 11   Ei   
Kirja   Liikenneväylien rakennesuunnittelun perusteet   Ehrola, E.       Rakennustieto   Kyllä   
Opintomoniste   Luennot ja luennoilla jaettu opetusmateriaali           Kyllä   
Verkkokirja   Tierakenteen suunnittelu   Tiehallinto         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-22310 Tie- ja katurakenteen suunnittelu, 5 op MPR-5230 Tie-, katu- ja ratarakenteiden suunnittelu, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 08.03.2018