ARK-53600 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 3-10 op
Simulation of Building Design Process

Lisätiedot

Kurssille voidan ottaa rajallinen määrä opiskelijoita ja valinta tehdään aiempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella.

Opintopistemäärä suhteutetaan opiskelijan tehtävään hankkeessa ja sen edellyttämään työpanokseen.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-53600 2018-01 1 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Luentojen seuraaminen, osallistuminen annetun rakennushankkeen suunnitteluun sekä osallistuminen eri osapuolien välisiin neuvotteluihin ja suunnittelukokouksiin sovitun roolijaon mukaisesti. Hyväksytysti ryhmätyönä laaditut hankkeen arkkitehtisuunnitelmat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää rakennushankkeen suunnitteluvaiheen etenemisen, osapuolet ja niiden tehtävät sekä kokousmenettelyt. Hän ymmärtää suunnitteluprosessin kokonaisuutena ja osaa analysoida eri osien ja osapuolten välisiä riippuvuuksia. Hän pystyy määrittelemään harjoitustehtävän mukaisen roolinsa (joko arkkitehtisuunnittelija tai pääsuunnittelija) tehtävät hankkeessa sekä niiden edellyttämät yhteistyömuodot muiden osapuolien kanssa. Hän on kehittänyt yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan toimittuaan aktiivisena suunnitelturyhmän jäsenenä. Hän pystyy ratkaisemaan muiden osapuolien kanssa yhteistyössä toimien pienehkön liikerakennuksen. Hän osaa tulkita muiden suunnittelijoiden asiakirjoja ja ymmärtää suunnitteluratkaisujen riippuvuuksia. Hän osaa laatia rakennuksen pääpiirustukset sekä koota rakennuslupa-asiakirjat

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eri alojen opiskelijat suunnittelevat rakennuskohteen yhteistyössä toistensa kanssa. Eri oppituolien opiskelijat jaetaan rooleihin todellisen hankeprosessin mukaisesti. Lähtötietoina hankkeesta annetaan tonttitiedot ja tilaohjelma. Opiskelijaryhmän tavoitteena on suunnitella rakennuslupavalmiuteen ja kartoittaa toteutuksen edellyttämät asiakirjat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Omiin suorituksiin liittyvä asiatiedon hallinta ja tuotoksen laatu Osallistuminen hankkeen läpivientiin oman roolinsa puitteissa. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus hankkeen eri vaiheissa

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-53600 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 3-10 op ARS-1510 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 3-10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018