ARK-43200 Asuntosuunnittelun ammattikurssi, 12 op
Housing Design, Professional Course

Vastuuhenkilö

Tapio Kaasalainen, Taru Lindberg

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-43200 2018-01 2 Tapio Kaasalainen
Taru Lindberg
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyö ja analyysityö sekä osallistuminen ohjelmassa pakollisiksi merkittyihin oppimistapahtumiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida erityisasumisen muotoja ja uusia asumisratkaisuja. Opiskelija osaa tulkita asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä ja taustailmiöitä sekä soveltaa niitä käytännön suunnittelutehtävässä. Opiskelija osaa ratkaista uusien asuntoratkaisujen ja typologioiden kehittämiseen liittyvän vaikeahkon asuntosuunnittelutehtävän arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tyydyttävällä tavalla. Opintojakson aikana opiskelija oppii kehittämään henkilökohtaista suunnittelunäkemystään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida sosiaalisesti ja eettisesti vastuuntuntoisen sekä kestävän kehityksen mukaisen asuntosuunnittelun periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa suunnittelutyössään.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Harjaantuminen asunnon mitoitusta, kalustettavuutta ja asuntosuunnittelua koskevien määräysten soveltamisessa käytännön suunnittelutehtävässä.  Henkilökohtaisen suunnittelunäkemyksen syventyminen.  Pyrkimys innovatiiviseen asuntoarkkitehtuuriin. 
2. Vaikeahkon asuntosuunnittelutehtävän ratkaiseminen arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti tyydyttävällä tavalla   Uusien asuntotypologioiden tai erityisasumiseen liittyvien ratkaisumallien kehittäminen.   
3. Valmiuksien saaminen uusien asunto- tai erityisasumistyyppien kehittämiseen.  Harjoitustyön detaljitason suunnittelu, rakenteiden ja teknisten järjestelmien sovittaminen suunnitelmaan.   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-33200 Asuntosuunnittelu 1 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
ARK-33200 ja siihen liittyvä kandidaatintyö tai harjoitustyö suoritettu tai vastaavat tiedot-Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-43200 Asuntosuunnittelun ammattikurssi, 12 op ARS-3410 Asuntosuunnittelun ammattikurssi, 10 op  

Päivittäjä: Kaasalainen Tapio, 28.08.2018