ARK-43100 Rakennussuunnittelun ammattikurssi, 12 op
Architectural Design, Professional Course 2

Vastuuhenkilö

Jenni Poutanen, Fernando Nieto Fernandez

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-43100 2018-01 3 - 4 Fernando Nieto Fernandez
Sanna Peltoniemi
Jenni Poutanen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt, osallistuminen luentoihin, harjoitustyöseminaareihin sekä kritiikkitilaisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista vaikeahkon julkisen rakennuksen, joka koostuu yhdestä tai useammasta päätoiminnosta. Opiskelija tuntee julkisen rakennuksen tilasuunnittelun periaatteet ja tunnistaa osatekijät, joista suunnitteluprosessi muodostuu. Hän osaa soveltaa ratkaisumallien periaatteita omassa suunnittelutyössään. Hän on kehittänyt näkemystään ja suunnitteluvalmiuksiaan rakennustaiteellisesta ja sisällöllisistä lähtökohdista. Kurssilla opiskelija laajentaa tietämystään kansallisesta ja kansainvälisestä nykyarkkitehtuurista. Hän osaa tunnistaa erilaiset julkisen rakentamisen tyypit ja niistä erotettavat ratkaisumallit. Hänellä on perusvalmiudet soveltaa ratkaisumallien periaatteita omassa suunnitteluprosessissaan. Opiskelija tunnistaa perusmitoitusohjeiden ja määräyksien periaatteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kehitetään rakennussuunnittelun suunnitteluvalmiuksia painopistealueena julkisia ja palvelutoimintoja käsittävät rakennukset. Perehtyminen julkisen rakennuksen tilasuunnitteluun ja erilaisin rakennustyyppeihin sekä suunnitteluprosessin hallintaan. Aikaisemmin hankittujen perussuunnitteluvalmiuksien syventäminen. Harjaantuminen tilamitoitukseen ja julkisen rakennuksen suunnittelua koskevien määräyksien soveltamiseen suunnittelutehtävässä. Vaikeahkon suunnittelutehtävän ratkaiseminen arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti tyydyttävällä tavalla.   Henkilökohtaisen suunnittelunäkemyksen syventyminen. Uusien ratkaisumallien kehittäminen.   Innovatiivinen arkkitehtuurinäkemys. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnin osa-alueita ovat mm: -arkkitehtoninen pääidea, -suhde ympäristöön, -toiminnallisuus, -tilallisuus. Harjoitustyöt arvioidaan yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa, jotka kuuluvat opintosuoritukseen. Kurssin arvosanaan vaikuttaa myös osallistumisaktiivisuus.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-22100 Arkkitehtuurin ammattikurssi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-43100 Rakennussuunnittelun ammattikurssi, 12 op ARS-4310 Rakennussuunnittelun ammattikurssi, 10 op  

Päivittäjä: Poutanen Jenni, 13.12.2018