ARK-33200 Asuntosuunnittelu 1, 6 op
Housing Design 1

Vastuuhenkilö

Suvi Pellinen, Tapio Kaasalainen, Teemu Hirvilammi, Taru Lindberg

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-33200 2018-01 4 Teemu Hirvilammi
Tapio Kaasalainen
Taru Lindberg
Mervi Miettinen
Suvi Pellinen
Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti arkkitehtuurin koulutusohjelmaan kuuluvan kandidaatintyön (8 op) tai vaihtoehtoisesti opintojakson ARK-33220 (asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö, 8op) kanssa.

Opintojakson ARK-33200 Asuntosuunnittelu 1 suoritusvaatimukset: Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tehtävä sekä osallistuminen ohjelmassa pakollisiksi merkittyihin oppimistapahtumiiin.

Opintojakson ARK-33220 Asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö suoritusvaatimukset: Hyväksytysti suoritettu suunnitteluharjoitus.

Kandidaatintyön suoritusvaatimukset: Hyväksytysti suoritettu suunnitteluharjoitus sekä hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte siihen liittyvine luentoineen. Osallistuminen kirjaston tiedonhankintakoulutukseen. Kypsyysnäytteenä toimii opintojaksoon ARK-33200 kuuluva kirjallinen tehtävä.

Suunnitteluharjoitus (vaihtoehtoisesti ARK-33220 Asuntosuunnittelu 1, harjoitustyö tai kandidaatintyö) arvioidaan asteikolla 0-5. Työn arvioinnin osa-alueita ovat, ellei tehtävänannossa muuta mainita: suhde ympäristöön, arkkitehtoninen ilmaisu, toiminnalliset ratkaisut, asumisen luonne sekä rakenteelliset ratkaisut ja materiaalivalinnat.
Osaamistavoitteet

Opintojakson ja siihen liittyvän kandidaatintyön tai harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa selittää suomalaisen asuntoarkkitehtuurin kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa asuntosuunnitteluun vaikuttavia yhteiskunnallisia taustailmiöitä. Opiskelija osaa erotella asuntorakentamisen perustypologiat ja selittää asumisen toiminnalliset periaatteet sekä asunnon mitoituksen ja tilallisen järjestelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa asuntorakentamista koskevan lainsäädännön ja normiston peruspiirteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa arkkitehtonisia ilmaisukeinoja asuntosuunnittelussa ja tulkita niitä omakohtaisesti. Opiskelija osaa soveltaa em. tietoja ja taitoja käytännön suunnittelutehtävässä ja osaa yleispiirteisellä tasolla suunnitella asuinkerrostalon arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tyydyttävällä tavalla. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ammatillinen osaaminen ja soveltaminen: - Asunnon mitoituksen ja tilallisen jäsentelyn perusteet. - Asuinrakennuksen yleispiirteisellä tasolla tapahtuva suunnittelu arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tyydyttävällä tavalla. - Asunnon mitoitukseen, kalustettavuuteen sekä asuntosuunnittelua koskevaan lainsäädäntöön ja normistoihin liittyvän tiedon soveltaminen käytännön suunnittelutehtävässä.  Ammatillinen osaaminen ja soveltaminen: - Arkkitehtonisten ilmaisukeinojen osaamisen syventäminen. - Toteutettujen asuntokohteiden rakennustaiteellisten ja toiminnallisten ominaisuuksien analysoiminen ja arvioiminen.   Ammatillinen osaaminen ja soveltaminen: - Rakenteellisten ja teknisten järjestelmien huomioiminen asuntosuunnittelun detaljeissa. 
2. Tietäminen ja teoreettinen osaaminen: - Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin kehittymisen pääpiirteet. - Asumisen tilantarpeiden, mitoitusperiaatteiden ja asuinrakennustyyppien perusteet. - Asumista koskevan lainsäädännön ja normiston pääperiaatteet.  Tietäminen ja teoreettinen osaaminen: - Erityisryhmien asumiseen liittyvien ohjeiden ja määräyksien tunteminen. - Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin ajankohtaisten ilmiöiden tunteminen.   Tietäminen ja teoreettinen osaaminen: - Ajankohtaisten asuntoarkkitehtuurin ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tunteminen. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Asuintilojen suunnittelu     978-951-682-951-0     6., uudistettu painos.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-22100 Arkkitehtuurin ammattikurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
ARK-22100 suoritettu tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-33200 Asuntosuunnittelu 1, 6 op ARS-3310 Asuntosuunnittelu 1, 6 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018