ARK-33100 Rakennusopin ammattikurssi, 10 op
Architectural Construction, Professional Course

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-33100 2018-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Hyväksytysti suoritettu tentti, harjoitustehtävät ja laboratoriotyöt sekä osallistuminen kurssiin sisältyville opintomatkoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rakennushankkeen vaiheet, osapuolet ja etenemisen sekä pääsuunnittelijan ja arkkitehtisuunnittelijan tehtäviä määrittävät tekijät. Hän ymmärtää mittajärjestelmien ja moduulimitoituksen periaatteet sekä järjestelmärakentamisen menettelytavat. Hän tuntee rakennusmateriaaleista tiilen, betonin, teräksen, luonnonkiven, lasin ja eristeiden materiaaliominaisuudet ja ymmärtää niiden käyttöön liittyviä teknisiä ja taloudellisia tekijöitä sekä arkkitehtonisen ilmaisun mahdollisuuksia. Hän osaa ratkaista pienkerrostalon rakennejärjestelmän. Hän osaa valita kohteeseen soveltuvat rakenteet ja rakennusosat sekä ymmärtää niiden toiminnan ja tuntee niille asetetut juridiset ja tekniset vaatimukset. Hän osaa tunnistaa oleelliset rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Hän osaa laatia pienkerrostalon työpiirustukset sekä liittymädetaljeja käyttäen virallisia piirustusmerkintöjä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittajärjestelmä, moduulijärjestely ja elementtirakentaminen. Rakennuksessa käytettävät materiaalit:tiili, luonnonkivi, keraamiset tuotteet, betoni, kevytbetoni, muovi, metallit yms. Rakenteiden suunnittelun perusteet. Runkoa täydentävät rakennusosat: parvekkeet, vesikatto, portaat, ikkunat, ovet, väliseinät. Rakennuksen päällystetyöt, pintakäsittely ja viimeistely. Rakenteellinen paloturvallisuus. Rakennushanke, rakentamisen asiakirjat ja rakennusselitys. Suunnittelijoiden rooli ja tehtävät.Tutustuminen materiaaleihin alan yrityksessä ja niihin liittyvät laboratoriotyöt. Materiaaleihin liittyvät teemapäivät Suomessa.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Betoni, perustietoa arkkitehtiopiskelijalle   toim. Päivi Väisänen       TKK Arkkitehtiosasto rakennusoppi 2005   Kyllä   
-   Luennoilla jaetut monisteet           Kyllä   
-   Luentoesitykset ja luennoilla mainittu lähdekirjallisuus           Kyllä   
-   Rakennusaineoppi 2009   Siikanen Unto       Helsinki 2009   Kyllä   
-   Rakennuslaki, Rakennusasetus           Kyllä   
-   Suomen rakentamismääräyskokoelma osa  E1 2011, F1 2005, F2 2001, G1 2005           Kyllä   
-   Teräs, perustietoa arkkitehtiopiskelijalle   toim. Päivi Väisänen       TKK Arkkitehtiosasto rakennusoppi 2007   Kyllä   
-   Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 2015           Kyllä   
-   Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 2015           Kyllä   
Kirja   SUOMALAINEN PUUKERROSTALO : RAKENTEET, SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN, 2013   Karjalainen, Lahtela, Tolppanen, Viljakainen   ISBN-10: 9521355417       Kyllä   
Verkkokirja   Tiili, perustietoa arkkitehtiopiskelijalle   toim. Päivi Väisänen       TKK Arkkitehtiosasto rakennusoppi 2003   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-23100 Rakennusopin perusteet Pakollinen    
RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-33100 Rakennusopin ammattikurssi, 10 op ARS-2310 Rakennusopin ammattikurssi, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018