ARK-23100 Rakennusopin perusteet, 8 op
Architectural Construction Basics

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-23100 2018-01 3 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Hyväksytysti suoritettu tentti, harjoitustehtävät ja laboratoriotyöt sekä osallistuminen kurssiin mahdollisesti sisältyville opintomatkoille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja ymmärtää rakentamiseen liittyvän suomalaisen säännösjärjestelmän tasot ja hierarkian. Hän pystyy itsenäisesti etsimään hankkeen eri osa-alueisiin liittyvää tietoa alan tietolähteistä. Hän osaa listata rakennusten sisäpuolisille olosuhteille asetetut vaatimukset ja niiden hallintaan liittyviä toimia. Opiskelija tuntee puun materiaaliominaisuudet ja osaa kuvata niille soveltuvia käyttötapoja rakentamisessa. Hän osaa nimetä eri laajuisiin kohteisiin soveltuvat puiset runkomateriaalit tai -järjestelmät. Hän hallitsee puun käytön rakentamisessa siten, että osaa suunnitella lämpöeristetyn rankorakenteisen rakennuksen detaljeineen ja ymmärtää sen rakenteiden ja rakennusosien ja toiminnalliset ominaisuudet. Hän osaa kuvata normaalit Suomen olosuhteisiin soveltuvat perustamistavat sekä routasuojaukseen ja radonin torjuntaan liittyvät menettelyt. Hän osaa tunnistaa rakennuksen keskeiset tekniset järjestelmät ja niiden merkityksen rakennussuunittelussa. Hän osaa käyttää ja tulkita virallisia piirustusmerkintöjä sekä laatia pientalon laajuisen kohteen rakennuslupapiirustukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleistietoa rakennusalan tiedonlähteistä ja tiedonhausta, rakennuslainsäädännöstä ja rakentamismääräyksistä sekä rakentamismenetelmistä. Rakennusten suunnittelussa huomioitavat ympäristötekijät siltä osin, kun ne eivät sisälly Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille-kurssiin. Maaperä ja rakennusten perustukset. Puu materiaaleina. Tutustuminen materiaaleihin alan yrityksissä ja niihin liittyvät laboratoriotyöt. Materiaaleihin liittyvät teemapäivät Suomessa.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Puurakentaminen   Siikanen Unto       Helsinki 2008   Kyllä   
Kirja   Rakennusfysiikka   Siikanen Unto       Rakennuskirja, Helsinki 2014   Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   
Muu kirjallisuus   Luennoilla ja INFOissa jaettu ja esitelty aineisto           Kyllä   
Muu kirjallisuus   Luennoilla ja INFOissa mainittu lähdeaineisto           Kyllä   
Muu kirjallisuus   Suomen rakentamismääräyskokoelma osat C2 1998, C4 2003, D3 2012 C4,D3           Kyllä   
Muu kirjallisuus   Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-23100 Rakennusopin perusteet, 8 op ARS-2210 Rakennusopin perusteet, 8 op  

Päivittäjä: Pesonen Maria, 13.05.2019