TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op
Introduction to Software Engineering

Vastuuhenkilö

Tero Ahtee, Kari Systä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02301 2018-01 1 - 2 Tero Ahtee
Tentti, harjoitustyö.
TIE-02301 2018-02 3 - 4 Tero Ahtee
Harri Sten

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on, sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu. Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä – joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset ...) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kanalta.  Erityyppisen ohjelmistojen tuottamisen erityispiirteet.   
2. Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi Määrittelyn tekeminen ja dokumentointi yhdessä toimittajan kanssa. Määrittelyssä tarvittavien paradigmojen ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys, IPR.   Määrittelydokumentin luonti yhdessä ohjelmiston tuottajien kanssa   Ohjelmistojen vaatimusmäärittelyiden itsenäinen luominen. Käytettävien notaatioiden hallinta.  
3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet - erityisesti sidosryhmän kannalta.  Osaa asiakkaana sopeutua valittuun prosessimalliin ja osaa tarvittaessa asiakkaan ominaisuudessa vaatia tilanteeseen sopivaan mallia.  Pystyy asiakkaana vaatimaan järkeviä ja realistisia suunnitelmia ja raportteja sekä seuraamaan projektin kulkua luotettavasti 
4. Tietää ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät ja asiakkaan roolin niissä vaiheissa ja tehtävissä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana perustuu tentin, viikkoharjoitusten ja harjoitustyön pisteisiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot           Luentokalvot pdf-tiedostoina tulevat kurssin Moodle-alueelle.   Ei   
Muu verkkomateriaali           Echo360-luentotallenteet tulevat kurssin Moodle-alueelle.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op TIE-02306 Introduction to Software Engineering, 5 op  
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op  

Päivittäjä: Torikka Mari, 09.03.2018