TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op
Programming 2: Basics

Vastuuhenkilö

Maarit Harsu, Essi Isohanni

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02201 2018-01 3 - 4 Maarit Harsu
Eliisa Väkevä
Hyväksytysti suoritetut viikotehtävät, projektit ja tentti. Kaikkien osasuoritusten pitää olla samalta opintojakson toteutuskerralta.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kääntäminen. Kääntämisen vaiheet.   Esiprosessorin ominaisuuksia (#include, #define, #if(n)def).   
2. Luokka.   Tietue. Funktioiden (myös jäsenfunktioiden) kuormittaminen ja parametrien oletusarvot.   
3. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet. Perusosoittimet. Älykkäät osoittimet. Yhteen suuntaan linkitetty lista.     
4. Syöttö- ja tulostusoperaatiot. Tulosteiden muotoilu.     
5. Tiedoston lukeminen ja kirjoittaminen.     
6. STL-kirjasto. Perussäiliöt (vector, set, map). Iteraattorit.  Algoritmit. Lisäsäiliöitä (list, deque).   
7. Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet (Qt). Työkalut (Qt Designer). Käyttöliittymäelementtejä. Signal-slot -mekanismi.     
8. Merkkijonojen (string) käsittely.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tenttipisteiden ja harjoitustöistä saatujen pisteden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolle hyväksytään vain opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin -opintojakson arvosanalla 3 tai parempi. Jos olet suorittanut jonkin vanhemman perusohjelmoinnin opintojakson (Ohjelmointi 1, Laaja ohjelmointi 1 tms.) tämä vaatimus ei koske sinua, Lisäksi, mikäli olet suorittanut Johdatus ohjelmointiin -opintojakson ennen syksyä 2016, siinäkään tapauksessa tämä ei koske sinua.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 09.05.2018