PLA-32832 Web-järjestelmät, 5 op
Web-Based Systems

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Osallistujien odotetaan tutustuvan taustamateriaaliin itsenäisesti. Kurssin voi suorittaa osallistumatta kontaktiopetukseen.

Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32832 2018-01 4 Timo Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään web-selaimessa toimivan sovelluksen hallittavaksi olioista ja moduuleista muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Opiskelija osaa myös soveltaa selainohjelmoinnissa yleisesti käytettyjä ohjelmakirjastoja sekä hyödyntää uusia web-selaimien tarjoamia ohjelmointirajapintoja. Opiskelija tuntee selain- ja palvelinsovelluksen välisen kommunikoinnin periaatteet sekä tietää, miten selainpäässä toimiva web-sovellus käsittelee tietokantaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sovelluksen jakaminen olioiksi ja moduuleiksi     
2. Ohjelmakirjastojen ja sovelluskehysten käyttö     
3. Käyttöliittymän rakentamisvälineistö     
4. Sovellusrajapinnat     
5. Kommunikointi tietokannan ja palvelinsovellusten kanssa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on jaettu teemoihin, joista kunkin ytimenä on oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Syväsukellus moderniin websovelluskehitykseen   Matti Luukkainen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Osallistujalta odotetaan olio-perustaisen ohjelmoinnin ja selainpään web-tekniikoiden (HTML, CSS, JavaScript) perusteiden tuntemusta. Näitä tietoja käsitellään TTY Porissa opintojaksoilla Olio-ohjelmointi ja Johdatus web-ohjelmointiin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32832 Web-järjestelmät, 5 op PLA-32831 Web-selainohjelmointi , 4 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 16.10.2018