PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin, 5 op
Introduction to Web Development

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Osallistujien odotetaan tutustuvan taustamateriaaliin itsenäisesti. Kurssin voi suorittaa osallistumatta kontaktiopetukseen.

Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32812 2018-01 3 Timo Mäkinen

Osaamistavoitteet

Perustiedot web-ympäristöstä ja sen ohjelmointitekniikoista. Kyky toteuttaa yksinkertaisia web-sovelluksia eri tekniikoita hyödyntäen. Valmiudet hankkia itsenäisesti opintojakson aihepiiriin liittyvää tietoa. Perusta aihepiirin syventäville opintojaksoille kuten Web-järjestelmät ja Tietokantajärjestelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Web-sovellusten ympäristö: Internet ja www, selaimet ja palvelimet sekä niiden välinen kommunikointi.     
2. Web-sivujen merkkaus ja ulkoasun viimeistely.    HTML, CSS, Bootstrap 
3. Selainpään ohjelmointi.    JavaScript, jQuery 
4. Palvelinpään ohjelmointi.    Node.js, Express, Handlebars 
5. Tietokannan käsittely web-sovelluksissa.    SQLite 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on jaettu seitsemään osaan, joista kunkin ytimenä on oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Johdatus web-ohjelmointiin   Timo Mäkinen         Ei   
Muu verkkomateriaali   Learn web development   MDN Web Docs         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Web-selainohjelmointi   Arto Hellas & al.       Luvut 2-5   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31101 Ohjelmointitekniikka Suositeltava    
PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalta odotetaan ohjelmointitaitoja Ohjelmointitekniikka -opintojakson käsittelemässä laajuudessa. Ohjelmointitekniikka -opintojakson (PLA-31101) suorittaminen ei ole välttämätöntä tämän opintojakson kannalta, jos vastaavat valmiudet on hankittu muilla keinoin. Kurssilla on esillä relaatiotietokannan käyttö web-sovelluksesta. Relaatiotietokantoja ja niiden käyttöä SQL-kielen avulla käsitellään kurssilla Tiedonhallinta ja tietokannat (PLA-32602).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin, 5 op PLA-32811 Web-ohjelmointi, 4 op  

Päivittäjä: Suominen Tiina, 17.01.2019