OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö, 20 op
Thesis for Advanced Studies

Lisätiedot

Syventävien opintojen opinnäytetyö on pitkään opetettavaan aineeseen sisältyvä syventävien opintojen opinnäyte muussa kuin diplomi-insinöörin tutkinnon pääaineessa. Asetuksen opetustoimen kelpoisuudesta (986/1998) mukaisesti lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op perus-, aine- ja syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Asetuksen 794/2004 §15 mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 op, ja niihin sisältyy 20-40 op laajuinen opinnäytetyö.

Opinnäyte on tarkoitettu 1) ylemmän jo korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat täydentää opetettavan aineen pätevyyttä tai 2) tekniikan alan opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa pitkän opetettavan aineen muussa kuin tutkintonsa pääaineessa.

Opinnäytetyön tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita.

Opinnäytettä varten ei kirjoiteta kypsyysnäytettä. Muilta osin noudatetaan diplomityötä koskevia määräyksiä. Dekaani hyväksyy opinnäytteen aiheen ja tarkastajan tai tarkastajat. Vapaasti valittavina opintoina suoritettavien syventävien opintojen opinnäytteen hyväksyy dekaani vähintään yhden tarkastajan lausunnon perusteella. Hyväksytyn opinnäytteen arvioinnissa käytetään samaa arviointiasteikkoa kuin diplomitöissä.

Jos haluat suorittaa syventävien opintojen opinnäytteen, ota yhteyttä opintosuunnittelija Hanna Lehtelään, hanna.lehtela@tuni.fi


Vastuuhenkilö

Opinnäytetyön ohjaaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
OPN-9020 2018-01 1 - 4 Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen opinnäytetyön suoritettuaan opiskelija: ¿ osaa analysoida, arvioida ja käyttää tieteellisiä julkaisuja. ¿ osaa valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät ja tarvittaessa osaa ottaa huomioon poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeet. ¿ osaa soveltaa hakemaansa tietoa itsenäisesti tutkimusongelmaan. ¿ osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin. ¿ osaa tulkita tuloksia ja ymmärtää koejärjestelyyn liittyvät virhelähteet ja epävarmuustekijät. ¿ osaa määritellä, rajata ja kirjoittaa tieteellisen raportin.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 17.05.2019