MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1, 5 op
Introduction to Materials Science 1

Vastuuhenkilö

Jari Kokkonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11011 2018-01 1 - 2 Jari Kokkonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää materiaaliopin perusterminologian ja osaa keskustella materiaaliopin kentästä yleisellä tasolla kollegoidensa kanssa. Opiskelija osaa selittää mitä tarkoitetaan metallisten materiaalien kiderakenteella, nimetä yleisimmät metalliset kiderakenteet ja osaa selittää kuinka kiderakenne vaikuttaa metallien mekaanisiin ominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää kiderakenteen yleisimmät kidevirheet ja kuinka kidevirheet vaikuttavat materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää metallien plastisen muodonmuutoksen taustan ja kuinka metallien lujuuteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kiderakenteen yksikkökoppi, kiderakenteen suunnat ja tasot. Röntgendiffraktio      
2. Kiderakenteen virheet (vakanssit ja seosaineet, dislokaatiot, pinnat).      
3. Diffuusio. Diffuusion lämpötila riippuvuus.      
4. Jännitys ja venymä. Elastinen ja plastinen muodonmuutos. Keskeiset mekaaniset ominaisuudet (kimmokerroin, myötölujuus, murtolujuus, murtovenymä ja kovuus).     
5. Plastisen muodonmuutoksen mekanismi metalleissa ja metallien lujittumismekanismit. Metallisten materiaalien liukusysteemit. Toipuminen, rekristallisaatio ja rakeenkasvu.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana on hylätty, jos ei kaikissa osaamisen arvioinnin osa-alueissa saavuteta tasoa tyydyttävä (1).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Materials Science and Engineering: An Introduction 9th Edition   Callister ja Rethwisch   1118324579       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1, 5 op MOL-1310 Materiaaliopin perusteet 1, 5 op  

Päivittäjä: Lassila Jenni, 13.03.2018