MAT-65250 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt mallinnuksessa, 4 op
Modelling with Partial Differential Equations

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Seppo Pohjolainen, Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-65250 2018-01 4 Jussi Kangas
Osallistuminen verkkokurssiin: Viikkotehtävät, tehtäväpalautusten kommentointi ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa osittaisdifferentiaaliyhtälöitä matemaattisessa mallinnuksessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdatus osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, elementtimenetelmän perusteita, multifysiikka mallinnuksessa, osittaisdifferentiaali- yhtälöihin perustuvia mallinnusesimerkkejä: akustiikka, jähmettymisen mallintaminen sisältäen vapaan reunan ongelman, piikiteen kasvatus, parametrien estimointi esimerkkinä impedanssitomografia.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai Laajan matematiikan opintokokonaisuus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-65250 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt mallinnuksessa, 4 op MAT-55800 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018