MAT-64500 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa, 4 op
Soft Computing Methods of Mathematical Modelling

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Esko Turunen, Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-64500 2018-01 - Jussi Kangas
Luentojen seuraaminen ja niihin liittyvien viikkotehtävien/demojen tekeminen. Harjoitustyö ja sen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskeilja ymmärtää ja osaa soveltaa kurssilla opettettuja uusia diskreettejä menetelmiä datan analysoinnissa ja mallintamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Uusilla diskreeteillä menetelmillä mallinnuksessa tarkoitetaan soveltavan matematiikan piirissä viime vuosikymmeninä syntyneitä tekniikoita ja lähestymistapoja, joilla voidaan luontevasti kuvata sellaisia ilmiöitä, joiden mallintaminen differentiaaliyhtälö-, tilasto- ym. perinteisillä mallinnusmenetelmillä on hankalaa.     
2. Menetelmät kulkevat myös nimikkeen Soft Computing alla, ja niihin luetaan yleensä sumea logiikka, neuroverkot, geneettiset algoritmit, tiedonlouhinta ja kaaosteoria.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai Laajan matematiikan opintokokonaisuus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-64500 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa, 4 op MAT-55900 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018