MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 5 op
Introduction to Reliability Engineering and Maintenance

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-60401 2018-01 1 - 2 Jouko Laitinen
Tauno Toikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää luotettavuustekniikan ja kunnossapidon suunnittelumenetelmien teoreettisia perusteita ja osaa soveltaa niitä järjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja käytön eri vaiheissa. Luennoilla hyödynnetään tietokonepohjaista opetus- ja harjoitusaineistoa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Luotettavuustekniikan tausta, historia, käsitteitä ja sovelluksia.   Riski, turvallisuus, luotettavuus, huollettavuus, kunnossapitovarmuus, käytettävyys, kunnonvalvonta, ennakkohuolto ja korjaus.   
2. Luotettavuuden kvalitatiivinen tarkastelu. Syy-seurauslogiikkakaavion mallintaminen.   Vikapuu, tapahtumapuu ja luotettavuuslohkokaavio, vikavaikutus- ja toimintovirheanalyysi, poikkeamatarkastelu. Monotoninen ja ei monotoninen (=failure-success) logiikka. Solmupisteiden (=porttien) loogiset ehdot syyseurauskaaviossa: OR, AND, k/n, XOR, NOT, Inhibit Priority. Logiikkakaavion (graafin) muuttaminen matriisimuotoon.   
3. Syy-seurauslogiikkamallin analysointi.  Boolean totuustaulukko, rakennefunktio ja -matriisi, katkos- ja minimikatkosjoukot, Venn-diagrammi, (Birbnbaum's) tärkeysmitat.   
4. Luotettavuuden kvantitatiivinen tarkastelu. Stokastisen simuloinnin periaatteita.  Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Satunnaismuuttuja, kertymäfunktio ja jakauma. Luotettavuusdatan käsittely. Luotettavuuden mallintaminen: diskreetit- ja jatkuvat, staattiset ja dynaamiset, sekä deterministiset ja stokastiset mallit.    
5. Kunnossapidon suunnittelun perusteita  Vikaantumis- ja korjausajan jakaumat ja niiden yhteys käytettävyyteen. Jakaumien mallintaminen kunnossapito- ja käyttötiedoista. Korjauksen, huollon ja kunnonvalvonnan vaikutus luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) soveltaminen varaosa-, huolto- ja korjauspalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 5 op MEI-60400 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Ojala Nina, 12.03.2018