KIE-23101 Ruotsin kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito, 2 op
Presentation und Discussion Skills in Swedish

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tanja Tervonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-23101 2018-01 2 Tanja Tervonen
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (KIE-22000, KIE-22010, KIE-22020, KIE-22030, KIE-22040, KIE-22050 tai KIE-22060 tai vastaavat vanhat opintojaksot KIE-2200 tai KIE 2220) suoritettu vähintään arvosanalla 3. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen tehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa - keskustella riittävällä sanavarastolla arkipäivän vuorovaikutustilanteissa - keskustella ajankohtaisista ja työhön liittyvistä asioista - esitellä ja popularisoida omaan alaan liittyviä aiheita - esittää positiivisia ja negatiivisia argumentteja käsiteltävistä aiheista sekä perustella mielipiteitään - pitää kieleltään asiallisia suullisia esityksiä ja keskustella niistä - käyttää tiettyjä keskeisiä, usein puheessa toistuvia rakenteita sujuvasti

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkipäivän sanaston laajentaminen ja sen käytön aktivointi opiskelijan kielessä. Omaan alaan sekä työ- ja liike-elämään liittyvät keskusteluaiheet. Tavallisten puhekielen ilmaisujen tunnistaminen ja oikea käyttö. Ääntämisen perusteiden tuntemus ruotsin kielessä.   Kokous- ja neuvottelukielen hallinta. Varioiva ja luonteva keskustelutyyli sekä laajahko sanavarasto.   Hyvä ääntäminen ja vaativampien lauserakenteiden hallinta. Sujuva viestintä, jossa esiintyy asiayhteyteen sopivia puhekielen ilmauksia.  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla on jatkuva arviointi. Arvostelussa kiinnitetään huomiota aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien suorittamiseen sekä yleiseen kielitaitoon (sanaston, fraseologian ja kieliopin hallinta ja ääntämys). Loppuarviointi asteikolla 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (KIE-22000, KIE-22010, KIE-22020, KIE-22030, KIE-22040, KIE-22050 tai KIE-22060 tai vastaavat vanhat opintojaksot KIE-2200 tai KIE- 2220) suoritettu vähintään arvosanalla 3.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Tuohimaa Tero, 30.05.2018