KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
Physical Chemistry 1

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62210 2018-01 3 Elina Vuorimaa-Laukkanen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten kattavalta alueelta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on aikaisemmin opittujen kemiallisen termodynamiikan perustietojen syventäminen. Opiskelija tunnistaa mitä on termodynamiikka ja miksi se on niin käyttökelpoista. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan peruskäsitteiden ja pääsääntöjen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä ideaalikaasun perusprosesseihin, kuten työn, lämmön ja termodynaamisten suureiden laskemiseen sekä yksinkertaisiin faasimuutoksiin. Opiskelija osaa selittää miksi kemialliset prosessit etenevät tiettyyn suuntaan. Opiskelija osaa tulkita faasidiagrammeja ja selittää mitkä tekijät määräävät faasien stabiilisuudet, tunnistaa reaalisysteemien ja ideaalisten systeemien erot ja tunnistaa elektrolyyttiliousten erityispiirteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemiallisen termodynamiikan lait, kemiallinen tasapaino, reaalikaasujen ominaisuudet, faasitasapainot, liuokset ja elektrolyyttiliuokset.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosanan määräytyy tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 30 % tentin kokonaispistemäärästä. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa etukäteen ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä saaduilla pisteillä. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin KEB-62210 moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Physical Chemistry   T. Engel and P. Reid   978-0-321-64305-6     2. painos, Pearson, 2010, luvut 1-10   Kyllä   
Kirja   Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics   T. Engel and P. Reid   978-0-321-64311-7     2. painos, Pearson, 2010, luvut 1-10   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61410 Laaja kemia 1 Pakollinen    
KEB-61420 Laaja kemia 2 Pakollinen    
KEB-61430 Laaja kemia 3 Pakollinen    
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1, 5 op  

Päivittäjä: Vuorimaa-Laukkanen Elina, 18.09.2018