KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Lisätiedot

Periodikurssi, joka pidetään syksyllä aivan 1. periodin alussa ja keväällä 4. periodilla. Hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä. Kemian laboratoriotöiden suoritusjärjestys: ensin opintojaksot KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, KEB-62050 Kemian perustyöt ja KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 tässä järjestyksessä, sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Ne opiskelijat, jotka aikovat suorittaa opintojakson KEB-62050 Kemian perustyöt kesällä suorittavat tämän opintojakson neljännellä periodilla. Opintojaksoa ei järjestetä kesäopetuksena.
Laboratoriotutustumiseen on ilmoittauduttava POPissa.
Huomaa, että luennoilla on läsnäolovelvoite. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan.
Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61350 2018-01 1 Marja Asp-Lehtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.
KEB-61350 2018-02 4 Elina Vuorimaa-Laukkanen
Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1)määritellä eri osapuolten - yliopiston työnantajana ja itsensä työntekijänä- työturvallisuuslain edellyttämät velvoitteet koskien laboratoriotyöskentelyä, 2) esittää REACH-asetuksen menettelytavat aineiden ominaisuuksien ja altistumistietojen keräämiseksi, että aineiden turvallinen käyttö varmistettaisiin, 3) esittää CLP-asetuksen mukaiset kemikaalien vaaraluokat ja - kategoriat ja tunnistaa niihin kuhunkin liittyvät vaaramerkinnät, 4) hakea tietoa aineiden ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä pakkausten päällysmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta, 5) suojautua kemiallisten aineiden aiheuttamilta vaaratekijöiltä sekä teknisin toimenpitein että henkilösuojaimin, 6) käyttää sähkölaitteita laboratorio-olosuhteiden edellyttämällä tavalla, 7) palovaarallisten kemikaalien oikeat käsittelytavat tulipalovaaran ehkäisemiseksi ja oikeat toimintatavat mahdollisen tulipalon syttyessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työturvallisuuslaki, REACH, CLP, kemiallisilta vaaroilta suojautuminen.     
2. Sähkö- ja paloturvallisuuteen liittyvät riskitekijät laboratoriossa.     
3. Lasitavaroiden käsittely, jätteiden keräily ja käsittely, ensiapu onnettomuustilanteissa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty suoritus = vähintään 50 % tentin maksimipistemäärästä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot           Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op  

Päivittäjä: Vuorimaa-Laukkanen Elina, 18.09.2018