IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op
Pneumatics

Vastuuhenkilö

Esa Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-1500 2018-01 1 - 2 Esa Mäkinen
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyö ja laskuharjoitukset sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja laboratoriotöiden ja laskuharjoitusten sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pneumaattisten ja sähköpneumaattisten käyttö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja valintaperusteet ja hän osaa soveltaa pneumatiikkaa koneautomaatiossa ja kappaletavarateollisuuden automaatiossa. Opiskelija tuntee pneumaattisten peruskomponenttien rakenteen, toiminnan ja standardien mukaiset piirrosmerkit. Hän osaa suunnitella ja mitoittaa pneumaattisilla toimilaitteilla toteutetun järjestelmän ja valita tarvittavat pneumaattiset venttiilit ja toimilaiteet ja muut komponentit valmistajien ilmoittamien tietojen perusteella. Opiskelija tuntee loogiset perusfunktiot ja sekvenssiohjausten suunniteluun käytetyt menetelmät sekä niiden toteutuksen pneumaattisesti. Hän tuntee paineilman tuottamiseen ja jakeluun tarvittavan järjestelmän rakenteen ja komponentit sekä paineilman jälkikäsittelyyn käytettävät menetelmät ja paineilman laadulle asetettavat vaatimukset. Hän osaa arvioida paineilman tuottamisen ja käytön energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pneumatiikan teoreettinen tausta. Termodynamiikan peruskäsitteet. ideaalikaasun tilanyhtälö ja yksinkertaiset tilanmuutokset. Virtaus suuttimessa  C- ja b-kertoimien käyttö massavirran/tilavuusvirran laskemiseen. Virtauksen käyttäytyminen suuttimessa ja venttiilissä painesuhteen funktiona   Bernoullin yhtälön johtaminen kaasuille. Mallinnus ja simulointi  
2. Paineilman tuottaminen. Kompressorit, jälkikäsittelyn laitteet ja menetelmät sekä paineilman laatu.      
3. Pneumaattiset komponentit. Toimilaitteet, venttiilit, erikoiskomponentit ja liikemoduulit sekä huoltolaitteet     
4. Perusmitoitus. Pneumaattisen sylinteri-venttiiliyhdistelmän toiminnan analysointi, komponenttien mitoitus ja valinta. Venttiilin läpäisykyvyn ilmoittaminen   Sähköpneumaattiset servot  Asemaservon mitoitus ja sen ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 
5. Ohjausjärjestelmät. Loogiset perusfunktiot ja niiden toteutus pneumaattisesti. Toiminnan kuvaus ja piirikaaviot  Sekvenssiohjauksen suunniteluun ja toteutukseen käytetyt menetelmät   
6. Alipainetekniikka. Alipaineen tuottaminen ja käyttösovellukset koneautomaatiossa.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op  

Päivittäjä: Mäkinen Esa, 12.10.2018