IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet, 5 op
Introduction to Hydraulics and Machine Automation

Vastuuhenkilö

Petteri Multanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-1102 2018-01 1 - 2 Petteri Multanen
IHA-1102 2018-02 1 - 2 Petteri Multanen
Seppo Tikkanen
Harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hydrauliikan virtausopilliset perusteet sekä osaa määritellä hydrostatiikan tavallisten peruskomponenttien (pumppu, moottori, sylinteri, paine-, virta- ja suuntaventtiilit, putki, letku, liitin, säiliö, suodatin, lämmönsiirrin) toimintaperiaatteet, rakenteet ja piirrossymbolit. Hän osaa soveltaa, eli käyttää ja mitoittaa, niitä yksinkertaisissa piirikytkennöissä. Hän osaa selitää yksinkertaisen hydraulijärjestelmän ja sen komponenttien toiminnan. Hän osaa kertoa hydraulisen ja pneumaattisen järjestelmän tärkeimmät erot. Kurssiin sisältyy myös hydraulitekniikkaan liittyviä koneautomaation perusteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydromekaniikan perusteet. Hydrostatiikka ja hydrodynamiikka. Jatkuvuusyhtälö. Energiayhtälö. Viskositeetti. Virtauslajit. Järjestelmän virtaushäviöt. Hydraulinen teho ja hyötysuhde.   Impulssilause. Hagen-Poiseullen yhtälö. Hydraulijärjestelmien jousto. Paineiskut.   Järjestelmän lämpeneminen. 
2. Nesteen tehtävät. Nestetyypit. Nesteen ominaisuudet. ISO-viskositeettiluokat. Viskositeetti-indeksi.   Nesteen valinta. Nesteen puhtausluokitukset.    
3. Tärkeimmät hydraulisen ja pneumaattisen energian muuntamisen komponentit (pumppu, moottori, sylinteri, vääntömoottori) ja energian ohjauksen komponentit (paine-, virta- ja suuntaventtiilit) sekä niiden symbolimerkinnät, rakenne, ohjaustavat ja ominaiskäyrät. Hydrauliakun piirrossymbolit ja turvallisuusriskit.   Hydraulisen energian varastointi. Akkurakenteet ja niiden käyttösovellutukset, ominaisuudet ja mitoitus. 3-tiepaineenalennus- ja 3-tievirransäätö-, sekä virranjakoventtiilin symbolimerkinnät, rakenne, ohjaustavat, ominaiskäyrät ja käyttö.   Väliaineen paineen kehittämiseen tehty työ.  
4. Tärkeimmät hydraulisen ja pneumaattisen energian siirtämisen komponentit (putki, letku, liitin) ja järjestelmän ylläpidon komponentit (säiliö, suodatin, lämmönsiirrin)  Suodattimien ominaisuudet   
5. Hydraulisen ohjausjärjestelmän ja säätöjärjestelmän määrittely ja käyttöesimerkit. Koneautomaation liityntä hydraulitekniikkaan.  Automaatiotoimintojen aikaansaaminen mekaanisin, hydraulisin ja osin sähköisin keinoin.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Hydraulitekniikka   Heikki Kauranne, Jyrki Kajaste, Matti Vilenius   978-952-63-0707-7     Hydraulitekniikka -kirjan vanhemmat painokset kelpaavat yhtä hyvin.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet, 5 op IHA-1101 Hydrauliikan perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Multanen Petteri, 19.12.2018