FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Physics

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen teknillisen fysiikan pääainopiskelijoille. Kandidaatintyöseminaariin liittyvä työmäärä sisältyy kandidaattityöstä annettaviin opintopisteisiin.

Vastuuhenkilö

Leena Partanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1560 2018-02 1 - 2 Leena Partanen
Opintojakson oppimistapahtumiin osallistuminen on pakollista, samoin seminaariesityksen pitäminen ja toisen seminaariesityksen opponointi. Fysiikan kandidaatintyöseminaarikurssi koostuu lisäksi muista osasuorituksista, jotka kaikki on suoritettava:
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, johon kuuluu Kielikeskuksen oppimistapahtumat, kielenhuollon testi ja kypsyysnäyte
- Tiedonhakukoulutus: 1h yleinen tiedonhankintaluento ja 2h alakohtainen tiedonhankintaharjoitus
FYS-1560 2018-01 3 - 4 Leena Partanen
Opintojakson oppimistapahtumiin osallistuminen on pakollista, samoin seminaariesityksen pitäminen ja toisen seminaariesityksen opponointi. Fysiikan kandidaatintyöseminaarikurssi koostuu lisäksi muista osasuorituksista, jotka kaikki on suoritettava:
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, johon kuuluu Kielikeskuksen oppimistapahtumat, kielenhuollon testi ja kypsyysnäyte
- Tiedonhakukoulutus: 1h yleinen tiedonhankintaluento ja 2h alakohtainen tiedonhankintaharjoitus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta tutkimustulosten esittämisestä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opintojakson aikana opiskelija tekee kandidaatintutkielmaansa. Opintojaksolla opiskelija valmistelee ja esittää kandidaatintyöstään seminaariesityksen. Opiskelija saa kokemusta myös tutkimustulosten arvioinnista oponoimalla toisen opiskelijan pitämää esitystä. Kandidaatintyöseminaariin on integroitu tieteellisten kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista. Opintojakson aikana opiskelija saa ohjausta tieteellisen tiedonhaun perusteista, kuten tiedonhankinta osana tutkimusprosessia ja tiedon käyttö tutkimuksessa, tiedonhankintasuunnitelman tekeminen, koulutusohjelmakohtaiset tiedonlähteet, tiedon kriittinen arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintaohjelman perustoiminnot.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kandidaatintyöhön liittyvän seminaariesityksen laatiminen ja esittäminen. Muiden opiskelijoiden esitysten arvioiminen.   Tieteellisen tutkimuksen esittely suullisesti. Esityksen havainnollistaminen av-välineillä. Suullisen esityksen mitoittaminen ajallisesti. Aihepiirin sopiva rajaus kuulijat huomioiden.   
2. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet     
3. Tiedonhankinta käyttäen tieteellisiä tietokantoja      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan tulee valmistella ja esittää 30 minuutin mittainen tieteellinen seminaariesitys omasta kandidaatintutkielman aiheestaan ja toimia opponenttina toisen opiskelijan pitämässä esityksessä. Hyväksytty suoritus vaatii, että Kielikeskuksen järjestämän tieteellisen kirjoittamisen koulutus ja kypsyysnäyte on suoritettu. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua TTY:n kirjaston järjestämään tiedonhankintakoulutukseen. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan opintojakson Moodle-sivulla ja opintojakson aloitustapaamisessa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018